Steunmaatregelen voor daklozen en migranten

Vanaf het begin van de COVID-19-crisis hebben de verschillende Brusselse regeringen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franse Gemeenschapscommissie -FGC, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC, Vlaamse Gemeenschapscommissie – VGC) tal van maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de behoeften van de non-profitsector, zijn werknemers en zijn begunstigden. Deze laatsten behoren immers tot de meest kwetsbaren en vergen bijzondere aandacht en ondersteuning. Er zijn dus aanzienlijke financiële middelen beschikbaar gesteld, de diensten en faciliteiten zijn versterkt en er is materiële steun verleend.

Om de daklozen, die hard worden getroffen door de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan, te helpen, heeft de Brusselse regering een actieplan genomen die erop gericht zijn:

  • de bestaande actoren te versterken zodat zij hun opdrachten kunnen voortzetten;
  • bijkomende dag- en nachtopvangfaciliteiten te creëren;
  • opvangcapaciteit te organiseren voor daklozen bij wie COVID-19 is vastgesteld;
  • de ondersteuning en bescherming van transmigranten te versterken;
  • alle voorzieningen te coördineren en een medische opvolging te garanderen.

Op 26 maart van dit jaar heeft de Brusselse regering een bijkomend budget van meer dan 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze acties ten behoeve van daklozen en migranten uit te voeren. Deze acties vormen een aanvulling op de maatregelen die door de gemeenten zijn genomen.

Coronavirus: niet alleen de zieken worden erdoor getroffen

Bxl Soutien – invoering van een gratis telefoonnummer (0800 35 243) om vragen over sociale noodsituaties te beantwoorden

De sociale afzondering die nodig is om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, heeft ernstige gevolgen voor mensen in precaire situaties. Daarom stelt Alain Maron, Brussels minister van Welzijn, met de hulp van de administraties van de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Iriscare, een gratis telefoonnummer ter beschikking van de Brusselaars.

Het nummer is bedoeld om elke vraag te oriënteren naar een operator die in staat is om ze te behandelen. Het biedt een uitgebreid luisterend oor en antwoorden op sociale noodsituaties, waarvan we de omvang en alle uitingen nog niet kennen.

Het callcenter zal worden verzorgd door werknemers van de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor globale sociale actie, eventueel aangevuld met werknemers uit andere ambulante sectoren. 

De telefonische oproepen zullen op 3 manieren worden beantwoord:

–        de vraag wordt rechtstreeks beantwoord als ze binnen het bevoegdheidsgebied van de receptionist valt;

–        de beller wordt doorverwezen naar een bevoegde professionele dienst;

–        de beller wordt doorverwezen naar een solidariteitsinitiatief (van burgers of plaatselijk) dat een relevant antwoord kan bieden en/of in het geval dat de vraag geen professionele opvolging vereist.

Het gratis telefoonnummer is bereikbaar tussen 8 uur en 20 uur op weekdagen en tussen 10 uur en 18 uur in het weekend.

☎️ Het gratis telefoonnummer: 0800 35 243

Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aansluitend op de Nationale Veiligheidsraad die vandaag op initiatief van de bevoegde federale overheidsdiensten bijeengekomen is, heeft de Brusselse Minister-President een nieuwe vergadering van de Gewestelijke Veiligheidsraad* samengeroepen. Dit gewestelijk orgaan komt bijeen om te zorgen voor een transparante informatiedoorstroming, maar ook om doeltreffend overleg mogelijk te maken, zodat de uitvoering van de maatregelen op een coherente wijze kan gebeuren en zij door iedereen nageleefd worden.
De Gewestelijke Veiligheidsraad kwam dus samen om de evolutie van de toestand te bespreken en de federale beslissingen mee te delen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist om de eerder genomen maatregelen met twee weken te verlengen, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden.

Bepaalde maatregelen die al ingevoerd waren, werden verduidelijkt. Meer bepaald:

· Wat fysieke activiteit in open lucht betreft: fysieke activiteit en wandelen blijven aanbevolen, met respect voor social distancing. Mensen moeten tijdens hun activiteit wel in beweging blijven.

· De zogenaamde “lockdown parties” die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel. Zij blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.

· Wat de scholen betreft en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
– Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn;
– Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, en dat volgens het silo-principe, d.w.z. onder de volgende voorwaarden:
. De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen;
. De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

Op het niveau van het Brussels Gewest werd ter ondersteuning van deze maatregelen beslist om:

· GAS-boetes in te voeren die opgelegd worden aan particulieren die de social distancing maatregelen niet naleven in de openbare ruimte. Er zal een systeem van onmiddellijke inning van de boetes worden ingevoerd samen met een harmonisatie op het niveau van de 19 gemeenten.

· De parken en groene ruimten per gemeente in kaart te brengen zodat de burgemeesters hun burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van deze ruimten. In deze moeilijke fase van maatregelen die de verplaatsingen in de openbare ruimte beperken, moet iedereen immers kunnen genieten van een groene ruimte om wat frisse lucht te krijgen. Deze kaart zal geraadpleegd kunnen worden via de website van Leefmilieu Brussel.

Mocht er een vertraging vastgesteld worden in de exponentiële toename van de verspreiding van het virus, is het van essentieel belang de maatregelen waartoe beslist werd strikt te blijven volgen. De prioriteit blijft de gezondheid van de burgers. 
“De crisissituatie die we vandaag beleven, is ongekend en moeilijk, maar we moeten volhouden. We slaan er ons samen doorheen waarbij we niet alleen de maatregelen naleven, maar ook blijk geven van solidariteit, attent blijven voor de meest kwetsbaren onder ons en zorg dragen voor onszelf en de anderen. ” aldus nog Minister-President Rudi Vervoort.

De gezondheidsautoriteiten stemmen hun communicatie af op de evolutie van de toestand. Voor meer informatie en details omtrent de maatregelen kunt u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be of contact opnemen op het gratis telefoonnummer 0800/14 689. Het twitteraccount van de FOD Volksgezondheid vormt eveneens een goede informatiebron.

*Deze raad die voorgezeten wordt door de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengesteld uit de Hoge Ambtenaar, de Procureur des Konings van Brussel, de Bestuurlijk Directeur-coördinator, de Gerechtelijke Directeur en de Korpschefs van de zes lokale politiezones die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. De samenstelling ervan wordt uitgebreid tot de burgemeesters van alle 19 gemeenten.

Alle Brusselse gewestelijke overheden steunen de non-profitsector

De COVID-19-epidemie heeft een zeer sterke sociale en economische impact op de nonprofitsector. De activiteiten ondervinden heel wat hinder van de gebeurtenissen en van de noodzakelijke maatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad.

De crisis laat zich ongemeen hard voelen bij alle verenigingen en diensten in deze sector, die actief zijn op heel wat gebieden gaande van gezondheidszorg, welzijn, bijstand aan personen, over opleiding, socio-professionele inschakeling tot cultuur, sport en sociale cohesie. Het is dus van het allergrootste belang om ze te ondersteunen, zodat de weerslag van de crisis op hun activiteiten en hun werknemers beperkt kan worden.

Maar er is meer. Aangezien veel van die verenigingen en diensten bij de strijd tegen het coronavirus in de frontlinie staan en tegemoetkomen aan de primaire behoeften van een groot aantal burgers, is het ook absoluut nodig om de negatieve gevolgen voor de mensen die er een beroep op doen, binnen de perken te houden. Vaak zijn die mensen namelijk het meest kwetsbaar voor en het meest blootgesteld aan het gezondheidsrisico. Daarom is het noodzakelijk om de organisaties en diensten middelen te verlenen, zodat zij hun opdrachten kunnen reorganiseren (om beschermingsmateriaal aan te kopen, nieuwe communicatiemiddelen voor de teams in te zetten, de teams te reorganiseren, enz.).

Daarom hebben de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) beslist een reeks maatregelen te nemen, waaronder de oprichting van een bijzonder “COVID-19-fonds met daarin 29 miljoen euro.

1. De structurele subsidies voor alle sectoren blijven behouden

· Een eerste voorstel is om de geplande structurele subsidies voor de gesubsidieerde sectoren die om uiteenlopende redenen (gedwongen sluiting, onvolledige teams, enz.) hun activiteiten gaan moeten verminderen of zelfs stopzetten, te behouden;

· Er zullen afwijkingsmaatregelen voor onverwachte uitgaven die een rechtstreeks gevolg zijn van de crisis, en administratieve vereenvoudigingen worden voorgesteld.

2. De COCOF behoudt de facultatieve subsidies voor alle sectoren

· De facultatieve subsidies voor evenementen, projecten en/of activiteiten die normaal moesten plaatsvinden tussen 1 maart en 30 april 2020 en uitgesteld werden, blijven behouden. Daarenboven kan een bijkomende subsidie worden aangevraagd indien het uitstel extra kosten zou meebrengen;

· De subsidies mogen gebruikt worden om reeds gemaakte facturen voor afgelaste evenementen, projecten of activiteiten te betalen;

· Om het voor de organisaties gemakkelijker te maken, zullen de besturen ook soepelere regels hanteren (voor de indiening van bewijsstukken, de inspectieprocedures, enz.).

3. Oprichting van een bijzonder “COVID-19-fonds” met daarin 29 miljoen euro
De Brusselse gewestelijke overheden hebben beslist om steun te verlenen aan alle nonprofitondernemingen, en in het bijzonder aan de diensten en operatoren die tijdens de huidige crisis vanuit de eerste lijn werkzaam zijn. Zoals we weten, worden de welzijns- en de gezondheidssector nog meer getroffen door de huidige crisis, omdat zij zich moeten aanpassen en hun activiteiten moeten voortzetten in moeilijke en veranderende omstandigheden. Zij vormen een essentiële schakel in de strijd tegen COVID-19.

3.1. Thuishulpsector (2,322 miljoen euro voor 3 maanden)
De thuishulpsector staat tijdens deze crisis in de frontlinie. Alle werknemers in deze sector komen dagelijks in contact met de mensen die het meest gevoelig zijn voor het coronavirus. Daarom zullen zij kunnen rekenen op specifieke steunmaatregelen voor de aankoop van extra materiaal, de reorganisatie van hun rondes voor wanneer er een personeelsgebrek ontstaat en het gebruik van nieuwe elektronische communicatiemiddelen.

3.2. Sector van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen (3,95 miljoen euro voor 3 maanden)
Ook de rusthuizen worden volop getroffen door de crisis. Zij bieden begeleiding en verzorging aan ouderen, maar tegelijk moeten zij ook bijzonder strikte gezondheids- en organisatorische maatregelen nemen. De crisis brengt voor deze sector bijzonder hoge bijkomende kosten mee. Die kosten houden, afgezien van de aankoop van bijkomend materiaal, verband met:
– de inrichting van lokalen om de bescherming te waarborgen en om bewoners met COVID-19 af te zonderen;
– de extra loonkosten, deeltijdse werknemers die hun werktijd verlengen, de inschakeling van uitzendkrachten.

3.3. Welzijnssector (4,97 miljoen euro voor 3 maanden)
Voor de transitmigranten
– De opvangcapaciteit wordt verhoogd tot 120 plaatsen in een hotel, met twee maaltijden per dag;
– De opvang in Porte d’Ulysse wordt uitgebreid (tot 325 personen) en wordt voortaan dag en nacht georganiseerd, met voedselbedeling ter plaatse.

Voor de daklozen
– Versterking van de bestaande actoren:
. Levering van beschermingsproducten en -materiaal aan alle operatoren;
. Inrichting van een centrale plek met douches en sanitaire voorzieningen;
. Versterking van Bruss’help om de coördinatie van alle Brusselse actoren mogelijk te maken;
– Versterking van de dagcentra (9 operatoren)
. Versterking van de opvanghuizen (overgang van 12 uur per dag naar 24 uur per dag);
. Versterking van de daklozenrondes en het straathoekwerk (4 operatoren); . Versterking van New Samusocial en de noodopvangcentra (Ariane en Hoeksteen) om de basisopvangcapaciteit te garanderen.
– Aanmaak van crisismechanismen
. Creatie van 400 bijkomende plaatsen in de nachtopvang (onder meer als compensatie voor de verminderde capaciteit van sommige centra om (vermoede) besmettingen te kunnen afzonderen) in samenwerking met de 19 Brusselse gemeenten;
. Een bijkomende capaciteit van 300 opvangplaatsen voor daklozen bij wie COVID-19 is vastgesteld;
. Oprichting van een mobiele interventiedienst (bemand met medisch personeel en zowel overdag als ‘s avonds actief) voor beveiligd vervoer naar het ziekenhuis of naar de eerder vermelde opvangplaatsen. Er wordt ook een gezondheidsronde georganiseerd om personen ver van de hulpcentra en op straat te bereiken.

Geweld op vrouwen
Terbeschikkingstelling van 50 hotelkamers, in geval van verzadiging van het netwerk van opvangcentra of vluchthuizen voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, met of zonder kinderen, met aangepaste psychosociale begeleiding.

3.4. Bijstand aan personen met een handicap (2.866.000 euro)
Sector van de maatwerkbedrijven (1.600.000 euro)
– Aanvullende tussenkomst ter compensatie van de inkomstenderving van de maatwerkbedrijven
– Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (‘COVID-19-werkloosheid’) voor arbeiders en bedienden
– Administratieve maatregelen zoals
. Behoud van de subsidie ongeacht het aantal werknemers met een handicap dat actief is;
. Verhoging van de dagtoelage als werkloosheidsvergoeding (van 2 naar 4 €) en een toegelaten overschrijding van de werkloosheidslimiet per werknemer;
. Uitbreiding van de gelijkgestelde uren naar periodes van non-activiteit voor werknemers die niet in aanmerking komen voor werkloosheid wegens overmacht.

De begeleidingsdiensten
– Behoud van de subsidie ongeacht het aantal begeleide werknemers met een handicap of het aantal gepresteerde uren;
– Uitbreiding van de gelijkgestelde uren naar periodes van non-activiteit voor werknemers die niet in aanmerking komen voor werkloosheid wegens overmacht.

Opvang- en verblijfssector (dagcentra, verblijfscentra voor personen met een handicap en dagcentra voor schoolgaande kinderen) (1.246.000 euro)
– De opschorting van de procentuele werkgeversbijdrage in 2020 om de subsidiëring van de bijkomende kosten in verband met werkkleding, onregelmatige prestaties e.d. mogelijk te maken;
– De subsidiëring van de kosten voor onregelmatige prestaties mogelijk maken voor werknemers die ter beschikking worden gesteld aan opvangcentra (in de dagcentra en in de dagcentra voor schoolgaande kinderen);
– De subsidiëring mogelijk maken van kosten verbonden aan het opzetten van individueel vervoer door de centra met het oog op de voortzetting van de (hoofdzakelijk) paramedische zorg.

Stagiairs met leercontract (20.000 EUR)
Instandhouding van de PHARE-dienst (terugbetaling van de compenserende vergoeding + rechtstreekse tussenkomst voor het forfaitair uurtarief) voor de stagiairs gedurende de hele crisisperiode.

400.000 mondmaskers om de door de GGC en COCOF erkende en/of gesubsidieerde instellingen te ondersteunen

Dit weekend ontvingen de Brusselse administraties een bestelling van 400.000 chirurgische mondmaskers. Hoewel deze voorraad de nood niet geheel lenigt, kan dit een eerste steun bieden in de noodsituaties waarmee onze instellingen te kampen hebben.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Iriscare en de Diensten van het Verenigd College) en Franse Gemeenschapscommissie ontvingen een levering van 400.000 chirurgische mondmaskers uit China. Deze voorraad zal het mogelijk maken de door deze drie administraties gesubsidieerde en erkende instellingen te ondersteunen. Zo kunnen we de instellingen in noodsituaties uit de brand helpen en kunnen de werknemers uit de sector zich zo goed mogelijk tegen het coronavirus beschermen. 

Hoewel het om een grote bestelling gaat, zal ze niet volstaan om volledig tegemoet te komen aan de vraag in Brussel. Het is dus erg belangrijk dat alle instellingen blijven proberen om maskers te bestellen bij hun leveranciers. De regering staat paraat om ze te ondersteunen in gevallen van nood. Vanuit deze optiek zullen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie de maskers verdelen in volgorde van prioriteit. De sector van de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen krijgt momenteel voorrang bij de verdeling van de maskers.

Brussels minister van Gezondheid Alain Maron stelt: “De personen die – in loondienst of als vrijwilliger – werken in de maatschappelijke en gezondheidszorgsector, zijn de personen die we het hardst nodig hebben, maar die tegelijk het meest worden blootgesteld. Wij zijn ons echter vanaf het begin van de crisis bewust van het problematische gebrek aan beschermingsmiddelen, waaronder mondmaskers. Wij zoeken onophoudelijk naar oplossingen.

Iriscare, de Diensten van het Verenigd College en de Franse Gemeenschapscommissie blijven alles in het werk stellen om hun instellingen de best mogelijke ondersteuning te bieden.

De Brusselse openbare diensten bij u thuis!

België gaat vanaf woensdag 18 maart tot zondag 5 april in isolement om de verspreiding van het COVID-19 in te dijken.

Iedereen moet dus zoveel mogelijk thuisblijven en mag zich enkel verplaatsen voor zijn basisbehoeften: gezondheid, voeding, bank, apotheek, post, tanken en bijstand aan personen in nood.

Alleen via deze isoleringsmaatregelen kunnen we de verspreiding van het Coronavirus indijken!

Daarom hebben de meeste Brusselse overheidsdiensten hun deuren gesloten en zijn zij nu alleen nog per e-mail of telefoon bereikbaar.

De veiligheid van de burgers én van het overheidspersoneel staat immers centraal.

Er zijn echter veel online-applicaties en -diensten die het mogelijk maken om in contact te blijven met de lokale en gewestelijke overheidsdiensten.

Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één webpagina met nuttige links naar alle Brusselse online-overheidsdiensten ontwikkeld die regelmatig wordt bijgewerkt.

Voor deze online-overheidsdiensten is ook een gebruikershandleiding beschikbaar met de contactgegevens van de helpdesk die u in geval van problemen zal bijstaan.

Op die manier hoopt het Gewest bij te dragen aan de bescherming van uw gezondheid, terwijl u verbonden blijft met de Brusselse overheidsdiensten voor de uitoefening van uw rechten en plichten als burger.

Versterkte maatregelen : We hebben u nodig !

Beste medeburgers,

De huidige crisis vereist dat we onze levensstijl radicaal aanpassen, dit in ieder geval tot 5 april. De veiligheidsraad heeft daarom nieuwe maatregelen genomen (zie hier voor de volledige lijst) om de strijd tegen het coronavirus te versterken. Anders zal het virus zich blijven verspreiden met desastreuze gevolgen voor de gezondheid van de meest kwetsbare burgers en voor ons dagelijks leven.

Alle maatregelen op het gebied van sociale afstand die door de overheid worden opgelegd, hebben alleen het gewenste effect als u er actief aan bijdraagt!

Elk van deze maatregelen vermindert het risico op besmetting van degenen die het meeste risico lopen en zal het gezondheidssysteem in staat stellen om de instroom van patiënten beter op te vangen.

1. U moet in “isolement” gaan en met name uw familie en de mensen die onder één dak in uw woning verblijven isoleren van de rest van de maatschappij. Het voorkomen van de verspreiding van het virus in een huis is onmogelijk. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt van de ene familie en van de ene woning naar de andere, zal echter afhangen van de frequentie en de nabijheid van de contacten tussen personen uit verschillende families.

Conclusie: blijf thuis, tussen mensen die in dezelfde woning verblijven; nodig geen anderen uit; ga niet naar andermans huis; ga zo min mogelijk naar buiten, behalve om de hoogst noodzakelijke boodschappen te doen of om naar het werk te gaan als uw werk een essentiële dienst aan de bevolking betreft; en houd afstand van andere mensen als u zich in de openbare ruimte of in winkels begeeft.

2. Als u een risicopersoon bent (> 70 jaar of chronisch ziek) of de minste twijfel heeft over uw gezondheid (hoesten, temperatuur, loopneus, zwakke spieren, …): ga dan niet naar buiten! Laat iemand anders u de nodige zaken brengen (boodschappen, medicijnen, …). Tal van vrijwilligers bieden zich aan en bezorgen alles tot aan uw deur.

En als uw symptomen verergeren, neem dan uiteraard telefonisch contact op met uw huisarts.

3. Als u uit noodzaak buitenkomt:
– verplaats u dan zoveel mogelijk te voet of met de fiets in plaats van met het openbaar vervoer, aangezien dit minder riskant is en beter voor uw gezondheid!
– controleer dan voordat u een winkel binnengaat of het niet te druk is en of u uw boodschappen kunt doen zonder dat u te dicht bij andere klanten komt!
– vermijd dan rijen bij de winkelkassa en als er toch een rij is, laat dan minstens één uitgestrekte arm (één meter afstand) tussen elke klant!
– was dan uw handen bij thuiskomst!

4. EN … geef geen zoenen en vermijd elk ander lichamelijk contact, behalve van tijd tot tijd binnen dezelfde familie/woonomgeving.

We hebben u nodig en u heeft de anderen nodig. Het is door samen de richtlijnen te volgen dat we de verspreiding van dit virus zullen afremmen en levens zullen redden.

Viroloog Marc Van Ranst roept de burgers op om hun maskers te schenken aan ziekenhuizen

Marc Van Ranst is viroloog en epidemioloog aan de KUL en lid van het Wetenschappelijk Comité dat speciaal werd opgericht om de overheid te adviseren over het Coronavirus.

Iedereen die maskers heeft en deze aan ziekenhuizen willen schenken, kan ze tussen 10u00 en 15u00 afgeven in de Belliardstraat 71 (Iriscare), 1000 Brussel.

“Marc Van Ranst roept de burgers op om hun maskers aan ziekenhuizen af te staan.”

Om een dreigend tekort aan mondmaskers te voorkomen, roept viroloog Marc Van Ranst – lid van het Wetenschappelijk Comité dat speciaal werd opgericht om de overheid te adviseren over het Coronavirus – de burgers op om de voorraden die zij hebben aangekocht, aan de ziekenhuizen af te staan. Hij treedt hiermee in de voetsporen van de Franstalige interfederale woordvoerder Emmanuel André, die zondagavond dezelfde oproep deed.

“Beste vrienden, jullie hebben maskers gekocht bij de apotheker. Onze verpleegkundigen en artsen hebben deze maskers nu nodig. Zou u deze alstublieft willen afgeven aan de receptie van het dichtstbijzijnde ziekenhuis? U helpt uw gezondheidswerkers hiermee een heel stuk vooruit!”, tweette het hoofd van de afdeling microbiologie van de KU Leuven.

Interfederaal Covid-19-woordvoerder Emmanuel André had de bevolking op zondagavond al aangespoord met een soortgelijke boodschap: “Beste vrienden die de afgelopen weken grote hoeveelheden maskers hebben gekocht: breng deze alstublieft naar uw ziekenhuizen en artsen. Dit burgergebaar zal hen beschermen waardoor uw zorgverleners u ook beter zullen kunnen beschermen en verzorgen.”.

België heeft een grote bestelling voor beschermingsmaskers geplaatst, maar deze werd, mogelijk door fraude, uiteindelijk niet geleverd. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt aan een oplossing. Een andere, veel kleinere levering wordt de komende dagen verwacht.

Als u als burger uw steentje wil bijdragen, vindt u in de Toolbox de tutorials om uw eigen stoffen maskers te maken die door gezondheidswerkers kunnen worden gebruikt. Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp.

Specifieke maatregelen voor daklozen

Sinds het begin van de epidemie hebben de diensten in de daklozensector alles in het werk gesteld om zich te organiseren en zich professioneel aan de situatie aan te passen. Bruss’help volgt de situatie dagelijks op en brengt dagelijks verslag uit bij de autoriteiten. Er is een crisiscomité opgericht om de hulpinterventies en dringende zorgverstrekking te coördineren.

Aangezien het een uiterst blootgesteld en kwetsbaar publiek betreft, heeft de minister van Welzijn, Alain Maron, tot de volgende dringende maatregelen besloten:

· Vanaf dinsdag 17 maart wordt voorzien in een opvangcapaciteit van 15 plaatsen die de voorwaarden voor isolatie en bescherming garandeert. Deze capaciteit kan worden uitgebreid naarmate de behoeften evolueren en zal het mogelijk maken om personen op te vangen die in de opvangstructuren van de daklozensector verblijven en die door een referentiearts van Bruss’help zijn gediagnosticeerd als zijnde besmet met COVID-19.  Deze capaciteit zal worden georganiseerd op de site in de Trierstraat die door het Rode Kruis wordt beheerd.
· De ernstige gevallen zullen worden doorverwezen naar de ziekenhuizen.
· Vanaf dinsdag 17 maart wordt een mobiele interventiedienst (met medisch personeel dat overdag en ‘s avonds actief is) opgezet.  Deze mobiele dienst wordt verzorgd door New Samusocial en zal instaan voor een veilig vervoer naar het ziekenhuis of de hierboven genoemde opvangplaatsen. Er zal ook een mobiele gezondheidsbijstand worden georganiseerd om personen die ver van de hulpcentra staan en op straat leven te bereiken.
· Bruss’help staat in voor het opzetten van een dispatchingdienst die verbonden is met de verschillende hulpcentra (dag en nacht) om personen naar de juiste plaats door te verwijzen.

Over deze nieuwe maatregelen is overlegd met de federale regering.  Ze komen er ter ondersteuning van alle acties die de actoren van de sector hebben ondernomen om hun opvangstructuren en interventiemethodes aan te passen.

Minister Alain Maron wil in het bijzonder de eerstelijnswerkers bedanken ‘die zich dag en nacht inzetten om de daklozen zo goed mogelijk te begeleiden en zo ook de hele bevolking te helpen beschermen tegen de verspreiding van COVID-19’.

Voor minister-president Rudi Vervoortvergeet de Brusselse regering de daklozen niet en volgt ze de adviezen van de experts van Dokters van de Wereld, het Rode Kruis en Samusocial ter zake nauwgezet op.  Wij dringen aan op solidariteit en steun voor alle groepen die tijdens deze crisis kwetsbaar zijn’.

Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Asiel en Migratie: ‘We leveren aanzienlijke inspanningen voor de hele bevolking. Sommige specifieke doelgroepen onder de daklozen zijn moeilijker te bereiken Door deze regeling te steunen, maken we het mogelijk dat ook zij de nodige zorg krijgen. Dit is in ieders belang.

Home

Heel Europa is vandaag getroffen door het Coronavirus COVID-19. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft evenmin gespaard.

Op deze website vindt u alle informatie over het virus, de te nemen hygiënemaatregelen en de specifieke door de Brusselse overheid getroffen voorzieningen.

→ De maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen zijn hier beschikbaar in verschillende talen :
🇫🇷 Frans
🇳🇱 Nederlands
🇩🇪 Duits
🇬🇧 Engels
🇪🇸 Spaans 
🇮🇹 Italiaans 
🇵🇱 Pools 
🇷🇴 Roemeens 
🇹🇷 Turks
🇸🇦 Klassiek Arabisch
🇵🇹 Portugees
🇷🇺 Russisch
🇪🇹 Ahmaric
🇷🇼 Kinyarwanda
🇹🇿 Swahili
🇪🇷 Tigrinya
🇨🇩 Lingala
🇸🇴 Somalisch

Voor het grote publiek, werd de website www.info-coronavirus.be ontwikkeld.

U kunt ook contact opnemen met het federale callcenter op het gratis nummer 0800 14689.

⚠️ Als u geen huisarts heeft, surf dan naar http://www.doctorbrussels.be of bel 02/201.22.22.