Covid-19 maatregelen

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Het Ministerieel Besluit van 24/12/2020 en het Overlegcomité van 30 december 2020 bevatten wijzigingen in verhouding tot de Ministeriële Besluiten van 28/11 en 28/10 met betrekking tot de sanitaire maatregelen tegen het coronavirus. Hierbij de maatregelen die momenteel van kracht zijn

 • MET BETREKKING TOT ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDEN 

De niet-essentiële ondernemingen en verenigingen die goederen en diensten aanbieden aan consumenten of m.a.w. WINKELS mogen openen met ingang van 1 december 2020, tenzij de burgemeester een latere datum vaststelt.

Er gelden strikte voorwaarden

 • strikte opvolging van de zes gouden regels : “was je handen, hou een afstand van 1,5m, beperk nauwe contacten, doe je activiteiten liefst buiten, denk aan de kwetsbare mensen, volg de regels over samenscholingen”.

De sectoren dienen hiervoor engagementen te nemen en voorstellen te doen, opdat dit zowel voor personeel als voor klanten kan gegarandeerd worden;

 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 

 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden; 

 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren; 

 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting; 

 • de onderneming informeert alle bezoekers (o.a. klanten, personeelsleden, leveranciers,…) duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen; 

 • de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten; 

 • het personeel krijgt een passende opleiding; 

 • het dragen van het mondmasker is verplicht; 

 • winkelen gebeurt individueel. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, kunnen begeleid worden door 1 volwassene; 

 • een winkelbezoek duurt maximaal 30 minuten. Indien een winkel uitsluitend op afspraak werkt, kan het bezoek langer duren; 

  • slechts één klant is geautoriseerd per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte;

  • winkels van minder dan 20 m² verwelkomen maximaal 2 klanten tegelijk, op voorwaarde dat de regels van sociale afstand worden gerespecteerd;

  • warenhuizen en winkelcentra van meer dan 400 m² moeten verplicht zorgen voor toegangscontrole.

  • de winkel is ook verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten de winkel

Er moet toezicht georganiseerd worden op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de regels van ‘social distancing’ gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden ;

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de ondernemingen van goederen en diensten die in het huidig Ministerieel Besluit niet gesloten zijn. 

De markten en supermarkten kunnen niet-essentiële goederen aanbieden. 

De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, en met inachtneming van de de regels van de ‘social distancing’, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 

Voor de ondernemingen die diensten B2C aanbieden gelden volgende beperkingen:

 • contactberoepen blijven verboden, behalve indien ze opgenomen zijn in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”; 

 • dienstverlening aan huis blijft verboden, tenzij indien ze opgenomen is in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”;

Dienstverlening B2B blijft mogelijk met naleving van artikelen 2 en 5 van het Ministerieel Besluit. 

Dienstverlening buiten is mogelijk onder dezelfde strikte voorwaarden supra, met respect voor het samenscholingsverbod. 

De huidige maatregelen met betrekking tot de immobiliënsector blijven onveranderd (cf. FAQ quater van toepassing vanaf 17 november 2020, p. 12). 

Het huidige artikel 7bis van het Ministerieel Besluit (verbod op huis-aan-huis, leurdersactiviteiten en teambuildings) blijft onveranderd.

De musea en de zwembaden (met uitzondering van de subtropische zwembaden) mogen openen conform hun protocol. 

WAT BETREFT DE TIJDELIJKE TEWERKSTELLING VAN NIET-INGEZETEN WERKNEMERS IN BELGIË

In de bouw-, de land-, tuinbouw, schoonmaak- en de vleessector moet elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op werknemers of zelfstandigen die niet in België wonen, in het kader van de gezondheidscrisis die we meemaken, het volgende controleren vooraleer hij aan het werk gaat,

 • indien de werknemer of zelfstandige daartoe verplicht is, heeft deze het PLF-formulier (Passenger Locator Form) van de passagier ingevuld;

 • indien de werknemer of zelfstandige daartoe verplicht is, kan hij het bewijs leveren van een negatief testresultaat dat hij voorgelegd heeft aan een lucht- of zeevaartmaatschappij van een test die minder dan 72 uur voor aankomst op het Belgische grondgebied werd afgenomen.

Een werknemer of zelfstandige die niet in België woont, moet :

 • indien nodig, het PLF formulier invullen.

 • Indien vereist, het bewijs leveren van een negatief testresultaat uitgevoerd ten vroegste 72 uur voor aankomst op het Belgische grondgebied. Indien de werknemer niet door de lucht of over zee is gereisd, moet hij ten vroegste 72 uur voor het begin van zijn werk of activiteit in België het bewijs leveren van een negatief testresultaat. Deze test kan in het buitenland worden uitgevoerd alvorens in België aan te komen. Dit negatieve resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseurs, bedrijfsartsen en sociale inspecteurs van de Algemene Directie Controle op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 • Indien de werknemer na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone aankomt in België moet de werknemer in quarantaine. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine. Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020).

Indien het Passenger Locator Form (PLF) niet werd ingevuld, zorgt de werkgever of de gebruiker ervoor dat het uiterlijk wordt ingevuld wanneer de werknemer in België begint te werken.

Indien het bewijs van een negatieve test niet wordt geleverd, moet de werknemer of zelfstandige zichzelf in quarantaine plaatsen totdat een negatief resultaat kan worden meegedeeld.

Het is belangrijk op te merken dat de natuurlijke persoon met wie of voor wie het werk voor strikt particuliere doeleinden wordt uitgevoerd, niet gebonden is aan deze controleverplichting of aan een registratieplicht. Bijvoorbeeld een persoon die renovatiewerkzaamheden uitvoert in zijn persoonlijke woning en die gebruik maakt van de diensten van een zelfstandige of een bedrijf waarvan de werknemers niet in België wonen.

Behalve de hierboven beschreven situatie moet de werkgever een register bijhouden waarin de volgende gegevens moeten worden opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de werknemer of zelfstandige die in het buitenland woont of woont :

  • Achternaam en voornaam;

  • Geboortedatum

  • het identificatienummer zoals vermeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 betreffende de oprichting en de organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

  • de woonplaats van de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werk in België;

 • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;

 • in voorkomend geval, een vermelding van de personen met wie de werknemer of zelfstandige in België werkt;

 • bewijs van een negatieve Covid-19 test geleverd door de werknemer.

Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens niet kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden dan de controle op de verspreiding van het COVID-19 coronavirus, met inbegrip van het opsporen en opvolgen van clusters en gemeenschappen die zich op hetzelfde adres voordoen. Zij worden na 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van voltooiing van de betreffende werkzaamheden, vernietigd.

Het volgende wordt niet in een dergelijk register opgenomen:

 • grensarbeiders, zoal bedoeld in het ministerieel besluit, d.w.z. elke werknemer die een activiteit in loondienst in een lidstaat uitoefent en in een andere lidstaat woont, waarbij deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert;

 • een werknemer of zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft en die niet langer dan 48 uur in België verblijft.

Speciale aandacht is nodig voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk:

Vanaf 23/12/2020 en tot en met 31/12/2020 zijn de volgende reizen toegestaan:

 • reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk door personen met de Belgische nationaliteit en personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben ;

 • de volgende reizen die strikt noodzakelijk zijn en die niet kunnen worden uitgesteld naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk door andere dan de onder 1° bedoelde personen, in voorkomend geval op vertoon van een door de werkgever afgeleverd certificaat :

  • zakenreizen van gezondheidswerkers, gezondheidsonderzoekers en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen;

  • zakenreizen door vervoerspersoneel;

  • de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen wier fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van die organisaties, militairen en wetshandhavers, personeel van de civiele bescherming, humanitaire hulpverleners tijdens de uitoefening van hun taken;

  • professionele verplaatsingen van journalisten;

  • reizen om de volgende dwingende gezinsredenen:

   • reizen die gerechtvaardigd zijn omwille van gezinshereniging;

   • bezoeken aan een inwonende echtgenoot of wettelijke partner, om beroepsmatige of persoonlijke redenen, echtgenoten of partners die gescheiden wonen;

   • reizen in het kader van co-ouderschap;

   • reizen in verband met begrafenissen of crematies in het geval van verwantschap in de eerste en tweede graad;

 • Reizen in transit via België in het geval van luchtverkeer uit het Verenigd Koninkrijk, op voorwaarde dat de eindbestemming buiten de Europese Unie ligt.

Doorreizen in België van het Verenigd Koninkrijk naar het land van de nationaliteit of de hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat dit land binnen de Europese Unie of de Schengen-zone ligt, is toegestaan voor reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk komen vanaf 25/12/2020.

Zakenreizen van onderhoudspersoneel van windparken zijn niet onderhevig aan het reisverbod van het Verenigd Koninkrijk naar België.

Vanaf 25/12/2020 zullen de nieuwe regels betreffende het voorleggen van een negatief testresultaat voor niet-inwoners vanaf 12 jaar uit de rode zones die naar België reizen, in werking treden en zal er ook rekening mee moeten worden gehouden. Vanaf 01/01/2021 worden alleen nog essentiële reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk toegestaan, zoals beschreven onder c).

MET BETREKKING TOT SAMENSCHOLINGEN 
Gegeven het huidig waarschuwingsniveau 4 wijzigt de huidige regeling met betrekking tot de samenscholingen niet.

Uitzondering : 

 • indoor : alleenstaanden kunnen de beide contacten tegelijkertijd ontmoeten teneinde tegemoet te komen aan hun psycho-sociaal welzijn, enkel op 24/12 of 25/12.

Er geldt een algemeen vuurwerkverbod en een verbod op de verkoop van vuurwerk.

Wat houdt dit precies in voor Kerstmis en Nieuwjaar? 

Kerstmis en Nieuwjaar zullen we dus moeten vieren binnen ons eigen gezin + 1 knuffelcontact. 
Alleenstaanden mogen uitzonderlijk wel 2 mensen (knuffelcontact + extra persoon) uitnodigen maar dit enkel op 24 en 25 december. De avondklok blijft gelden op Kerstmis en Nieuwjaar.
 
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van 4 gelden voor niet gezinsleden. Als je gezin uit meer dan 4 gezinsleden bestaat mag je wel als gezin samen buitenkomen. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend.

MET BETREKKING TOT REIZIGERS TERUGKEREND UIT EEN RODE ZONE 
Reizen wordt sterk afgeraden.

Naar aanleiding van het Overlegcomité van de federale regering van 30 december zijn vanaf 31 december de COVID-19 maatregelen voor reizigers verstrengd om de verspreiding van de nieuwe, meer besmettelijke variant van COVID-19 tegen te gaan.

 • Verplichte quarantaine na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone deze personen worden gezien als een hoog risicocontact

 • Verplichte PCR-test bij terugkeer uit een rode zone en dit zowel op dag 1 EN  dag 7 na terugreis.

 • Extra controles bij terugkeer uit het buitenland.

 • De periode van quarantaine voor hogerisicocontacten wordt vastgelegd op minimum 7 dagen. Deze periode van quarantaine gaat in vanaf het hoogrisicocontact tot de negatieve PCR-test. De PCR-test moet afgenomen worden op de 7e dag na het begin van de quarantaine.

Voor meer informatie over deze verscherpte en de eerder ingevoerde maatregelen voor reizigers: klik hier

Voor een verblijf van minder dan 48 uur in het buitenland en minder dan 48 uur in België is het verplicht om het PLF in te vullen wanneer u reist met een publieke of private luchtvaartmaatschappij, een publieke of private zeevaartmaatschappij of via binnenlandse zeevaart. Bij een verblijf van minder dan 48 uur zijn quarantaine en het resultaat van een negatieve test niet verplicht.

Op het Overlegcomité van 30 december 2020 werd beslist om vanaf 4 januari 2021 op het PLF-formulier een onderscheid te maken in de score van de zelfevaluatietool tussen:

 • buitenlandse reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren om professionele redenen die door de Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of door een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied geattesteerd zijn;

 • niet-professionele reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) wordt bij de zelf-evaluatie op het PLF-formulier een aangepaste score toegepast. Op basis daarvan wordt beslist of de verplichte quarantaine gerespecteerd moet worden.

Opgelet: alle andere verplichtingen (e.g. verplichte test voor niet-inwoners uit een rode zone van maximum 72u oud en test op dag 7; voor niet-inwoners die terugkeren uit een rode zone: test op dag 1 en 7) blijven van kracht.

Meer informatie hierover vindt u in onze FAQ – Reizen, of op bta.belgium.be

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Het ministerieel besluit van 28/11/2020 bevat wijzigingen t.o.v. het ministerieel besluit van 28/10/2020 m.b.t. de nationale coronamaatregelen geldig van 1/12/2020 tot en met 15/01/2021. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

MET BETREKKING TOT ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDEN 

De niet-essentiële ondernemingen en verenigingen die goederen en diensten aanbieden aan consumenten of m.a.w. WINKELS mogen openen met ingang van 1 december 2020, tenzij de burgemeester een latere datum vaststelt.

Er gelden strikte voorwaarden

 • strikte opvolging van de zes gouden regels : “was je handen, hou een afstand van 1,5m, beperk nauwe contacten, doe je activiteiten liefst buiten, denk aan de kwetsbare mensen, volg de regels over samenscholingen”.

De sectoren dienen hiervoor engagementen te nemen en voorstellen te doen, opdat dit zowel voor personeel als voor klanten kan gegarandeerd worden; 

 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden; 
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren; 
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting; 
 • de onderneming informeert alle bezoekers (o.a. klanten, personeelsleden, leveranciers,…) duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen; 
 • de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten; 
 • het personeel krijgt een passende opleiding; 
 • het dragen van het mondmasker is verplicht; 
 • winkelen gebeurt individueel. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, kunnen begeleid worden door 1 volwassene; 
 • een winkelbezoek duurt maximaal 30 minuten. Indien een winkel uitsluitend op afspraak werkt, kan het bezoek langer duren; 
 • een winkel is ook verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten de winkel.

Er moet toezicht georganiseerd worden op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de regels van ‘social distancing’ gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden

 • voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m² toegankelijke vloeroppervlakte; 
 • winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de regels voor ‘social distancing’; 
 • grote winkels en winkelcentra van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de ondernemingen van goederen en diensten die in het huidig Ministerieel Besluit niet gesloten zijn. 
De markten en supermarkten kunnen terug niet-essentiële goederen aanbieden. 
De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de ‘social distancing’ kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 
Voor de ondernemingen die diensten B2C aanbieden gelden volgende beperkingen:
 • contactberoepen blijven verboden, behalve indien ze opgenomen zijn in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”; 
 • dienstverlening aan huis blijft verboden, tenzij indien ze opgenomen is in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”;
Dienstverlening B2B blijft mogelijk met naleving van artikelen 2 en 5 van het Ministerieel Besluit. 
 
Dienstverlening buiten is mogelijk onder dezelfde strikte voorwaarden supra, met respect voor het samenscholingsverbod. 
 
De huidige maatregelen met betrekking tot de immobiliënsector blijven onveranderd (cf. FAQ quater van toepassing vanaf 17 november 2020, p. 12). 
 
Het huidige artikel 7bis van het Ministerieel Besluit (verbod op huis-aan-huis, leurdersactiviteiten en teambuildings) blijft onveranderd.
 
De musea en de zwembaden (met uitzondering van de subtropische zwembaden) mogen openen conform hun protocol. 
 
MET BETREKKING TOT SAMENSCHOLINGEN 
Gegeven het huidig waarschuwingsniveau 4 wijzigt de huidige regeling met betrekking tot de samenscholingen niet.
 
Uitzondering : 
 • indoor : alleenstaanden kunnen de beide contacten tegelijkertijd ontmoeten teneinde tegemoet te komen aan hun psycho-sociaal welzijn, enkel op 24/12 of 25/12.
Er geldt een algemeen vuurwerkverbod en een verbod op de verkoop van vuurwerk.
 
Wat houdt dit precies in voor Kerstmis en Nieuwjaar? 
Kerstmis en Nieuwjaar zullen we dus moeten vieren binnen ons eigen gezin + 1 knuffelcontact. 
Alleenstaanden mogen uitzonderlijk wel 2 mensen (knuffelcontact + extra persoon) uitnodigen maar dit enkel op 24 en 25 december. De avondklok blijft gelden op Kerstmis en Nieuwjaar.
 
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van 4 gelden voor niet gezinsleden. Als je gezin uit meer dan 4 gezinsleden bestaat mag je wel als gezin samen buitenkomen. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend.
 
MET BETREKKING TOT REIZIGERS TERUGKEREND UIT EEN RODE ZONE 
Reizen wordt sterk afgeraden. De grenscontroles zijn ook strenger om ervoor te zorgen dat mensen die terugkeren uit een rode zone het PLF-formulier invullen (PLF = Passenger Locator Form). De daaruit voortvloeiende verplichte quarantainemaatregelen worden eveneens uitvoerig gecontroleerd.
 
Voor een verblijf van minder dan 48 uur in het buitenland en minder dan 48 uur in België is het verplicht om het PLF in te vullen wanneer u reist met een publieke of private luchtvaartmaatschappij, een publieke of private zee transporteur of een binnenlandse zee transporteur. Bij een verblijf van minder dan 48 uur zijn quarantaine en het resultaat van een negatieve test niet verplicht.
 
Bij een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone in het buitenland worden mensen beschouwd als “hoog risicocontacten” en moeten ze zich bij aankomst in België onmiddellijk 7 dagen in quarantaine plaatsen.
 
Deze quarantaine is niet verplicht als uit het PLF-formulier van de reiziger blijkt dat het risico op besmetting laag is vanwege het gedrag van de reiziger. De evaluatie van dit risico vanuit de informatie in de PLF is nu strenger.
 
Reizigers moeten zich laten testen op de 7e dag van hun quarantaine. Als het testresultaat negatief is, wordt de quarantaine opgeheven. Tijdens de volgende 7 dagen moet de reiziger nog steeds alert blijven over zijn gezondheidstoestand.
 
Begin 2021 wordt een nieuw PLF-systeem ingevoerd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen zakelijk en privé reizen. Zakelijke reizigers met een werkgeversattest hoeven niet langer in quarantaine te worden geplaatst als hun PLF een gebrek aan risicovol gedrag aan het licht brengt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden de quarantaine respecteren.
 
Vanaf 25/12 moeten alle niet-inwoners (vanaf 12 jaar) uit een rode zone die naar België reizen een negatief testresultaat voorleggen dat maximum 48 uur voor hun aankomst in België afgenomen is. De transporteur is verplicht om te controleren of deze personen een negatief testresultaat hebben voordat ze aan boord gaan van het vliegtuig. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de transporteur verplicht het instappen te weigeren.
 
Sinds 21 december wordt de controle van het invullen van het PLF zowel bij het vertrek als de aankomst uitgevoerd door een openbare of particuliere luchtvaartmaatschappij, een openbare of particuliere zee transporteur.
 
Voor personen die geen gebruik maken van luchtvervoer zal de politie een versterkte controle uitvoeren op de verplichting om het PLF in te vullen.

NATIONALE MAATREGELEN vanaf 02/11/2020 volgens ministerieel besluit 28/11/2020.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

Uitgangspunt: 

 • Stijgende cijfers inzake besmettingen, hospitalisaties, overlijdens,… 
 • Eerder genomen maatregelen blijken onvoldoende impact te hebben 
 • Toenemende druk op onze ziekenhuizen

Conclusie: 

 • Er zijn strengere maatregelen genomen om een complete lockdown te vermijden. Er is geopteerd om de scholen maximaal open te houden, de economie maximaal draaiende te houden en niet essentiële verplaatsingen toe te laten. 
 • Volgende maatregelen zijn van kracht voor het hele land.
1) Sociaal leven:
 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. 
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand. 
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf. 
 • Gebedshuizen zijn open. Erediensten mogen plaatsvinden met maximaal 15 personen met mondmasker en maximaal 1 persoon per tien vierkante meter conform het ministerieel besluit van 11 december 2020. 
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden. 
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
2) Economisch leven:
 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht. 
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdoor activiteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin. 
 • Hotels en B&B’s blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer. Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling. 
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden. 
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit. 
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing. 
 • Dierenparken sluiten.
3) Scholen:
 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november. 
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is. 
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar. 
 • slechts één uitzondering op deze regel is toegestaan: in de opleiding verpleegkunde, verloskunde, geneeskunde, tandheelkunde en fysiotherapie (inclusief vervolgopleiding) blijven praktisch werk, vaardigheidstrainingen en stages mogelijk . 
 • voor stages volgen de instellingen de richtlijnen van de betrokken sector. Met de stagebegeleiders zijn afspraken gemaakt voor de periode van 30 oktober tot en met 15 november. 
 • Eventueel geplande evaluatiemomenten worden digitaal gerapporteerd of georganiseerd. Dit tot 15 november.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen. 
 • Geen fysieke teambuildings 
 • Contactonderwijs is de regel voor de meest kwetsbare leerlingen – vooral in het speciaal onderwijs.
 • Voor onderwijs op locatie door middel van stages of ‘pair learning’ volgen scholen de richtlijnen van de betreffende sector. Met de betreffende werkgevers worden afspraken gemaakt voor de periode van 9 tot en met 15 november. 
 • Deeltijds kunstonderwijs: vanaf 16 november starten de DKO-academies in code rood. Dat betekent :
  • Studenten onder de 12 jaar kunnen 100% naar de academie. 
  • Leerlingen vanaf 12 jaar: enkel kleine groepen, max 4 leerlingen of lesgeven 1-1, afhankelijk van de artistieke discipline en de grootte van de zaal. 
  • Leerlingen in een risicogroep alleen na akkoord van de behandelende arts 
 • PMS: PMS blijft algemeen beschikbaar voor het traceren van contacten volgens de modaliteiten bepaald door de gemeenschappen. 
 • Kostscholen / Internaten: Voor een beperkte groep studenten / boarders is opvang voorzien buiten de openingstijden van het internaat. De school en het internaat evalueren de opvangmogelijkheden. Dit zijn kinderen en jongeren uit de volgende doelgroepen:
  • Kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn omdat ze ‘uit huis geplaatst’ zijn of voor wie de behoefte aan hulp de middelen van het gezin te boven gaat vanwege een handicap. 
  • Kinderen en jongeren van ouders die in essentiële sectoren werken of een essentieel beroep uitoefenen. 
  • Kinderen en jongeren die niet onder bovenstaande categorieën vallen, maar waarvan de ouders toch een grote behoefte hebben aan opvang. De internaatmanager beoordeelt dit verzoek. 
  • Kostscholen / internaten die studenten buiten de normale uren verwelkomen, krijgen hiervoor extra middelen. 
 • Volwassenenonderwijs inclusief basisonderwijs: volwassenenonderwijs begint op maandag 16 november (cvo en cbe) in code rood volgens de richtlijnen.
Begin- en einddatum 
 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020. 
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité.

Bijkomende coronamaatregelen van kracht binnen het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST tot 13.12.2020

Verwijzend naar het Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 17 NOVEMBER 2020 dient men volgende bijkomende maatregelen te respecteren in het Brussels Hoofdstedelijk gewest tot en met 13 december 2020:
 
 •  Alle winkels dienen het sluitingsuur om 20 uur te respecteren.
 • Er geldt een verbod op het gebruik van alcohol in de openbare ruimte.
 • De verplichting geldt om een mondmasker (dat neus en mond bedekt) te dragen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Men dient de avondklok te respecteren van 22 tot 6 uur.

NIEUWE PRIORITEITEN IN HET PCR TESTBELEID

Vanaf 23 november 2020 zullen alle asymptomatische hoog risico-contacten opnieuw worden getest d.m.v. een PCR-test en dit telkens op dag 7, te rekenen vanaf de dag na het hoog risico-contact.

Kwam je (onbewust) in contact met een besmet persoon en vertoon je niet meteen symptomen?

 1. Je zal via het contactopvolgingsteam worden gecontacteerd en een activatie-code voor staalafname ontvangen.
 2. Als het hoog risico-contact plaats heeft gevonden in een collectiviteit (bv school, bedrijf,…), zal de coördinerende arts van de collectiviteit een activatie-code voor staalafname genereren.
 3. Burgers die terugkeren uit een rode zone zullen op basis van het PLF-formulier dat zij verplicht moeten invullen en bij vaststelling van gelopen risico, via SMS een activatie-code voor staalafname ontvangen.
 4. Ook de huisarts kan op basis van een risico-analyse een activatie-code genereren voor bijzondere gevallen die hierboven niet werden beschreven.

Asymptomatische personen die over een activatie-code beschikken dienen dus niet via een (huis-)arts te passeren om een test te laten afnemen. Vooraleer je je naar een testcentrum begeeft, dien je eerst online een afspraak te maken. Let wel, het is niet mogelijk de activatie-code te gebruiken vooraleer de 7 dagen na het hoog risico-contact verstreken zijn. Deze datum staat vermeld op het quarantaine-certificaat. 

Voor meer info lees onze rubriek ‘testcentra’ of onze ‘FAQ

WIJZIGINGEN INZAKE DE DUUR VAN ISOLATIE EN QUARANTAINEPERIODE

Vanaf 23 november 2020 zijn er ook wijzigingen met betrekking tot de duur van de isolatie- en quarantaineperiode (*).

Is het resultaat van je test POSITIEF dan dien je als hoog risico-contact nog een isolatieperiode te respecteren van 7 dagen, te rekenen vanaf de dag dat de test werd afgenomen. Is het resultaat van je test NEGATIEF dan stopt de quarantaine, maar dien je waakzaam te blijven over je gezondheidstoestand tot er 14 dagen zijn verstreken na de dag van het laatste hoog risico-contact.

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoog risico-contacten na 10 dagen, te rekenen vanaf de dag na het laatste hoog risico-contact en op voorwaarde dat er geen symptomen opdoken. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Via de website mijngezondheid.belgium.be kunnen asymptomatische hoog risico-contacten een quarantaine-attest voor hun werkgever downloaden.  De officiële geldigheidsduur van het quarantaine-attest blijft 10 dagen om alle situaties te kunnen ondervangen.

(*) Toelichting: het verschil tussen QUARANTAINE en (ZELF)ISOLATIE

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel wanneer er een vermoeden is dat je drager bent van het virus.  Je bent nog niet ziek en vertoont nog geen symptomen, maar het is mogelijk dat het virus in je lichaam zit en dat je nog ziek kan worden. Omdat je het meest besmettelijk bent enkele dagen voor de symptomen uitbreken en je op dat moment nog niet weet dat je ziek bent, is het belangrijk om de quarantaine goed na te leven.

Isolatie is de periode dat je jezelf dient af te zonderen gedurende minstens 7 dagen (en langer als de symptomen aanhouden) omdat je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk. Dat verklaart de duur van de isolatie. Opgelet, als een persoon in isolatie gaat, moeten de huisgenoten allemaal in quarantaine.

“Jij bent een deel van de oplossing”

De GGC lanceert een nieuwe campagne

Brussel – Op 2 oktober 2020 lanceert de GGC een ​​nieuwe campagne om de Brusselse bevolking te bedanken. Dankbetuigingen zijn gericht aan arbeiders, werkgevers, jongeren, senioren, gezinnen … Kortom, aan alle burgers die elke dag inspanningen leveren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Sinds maart 2020 heeft het coronavirus ons dagelijks leven veranderd. We vertoeven ergens tussen angst en ergernis en hopen dat we binnenkort het ‘normale’ leven weer zullen kunnen opnemen. De drang om verloren vrijheden terug te winnen, opnieuw aan groepsactiviteiten te kunnen deelnemen, in een opwelling op reis te kunnen vertrekken of het nachtleven opnieuw te herontdekken, is groot.

Toch zijn we genoodzaakt te erkennen dat we bij gebrek aan een vaccin of een behandeling voor Covid-19 moeten leren leven met het coronavirus.

Deze nieuwe manier van samenleven kan echter alleen maar slagen als iedereen volhardt en dezelfde grote inspanningen blijft leveren die deze gezondheidscrisis sinds haar aanvang van ons verwacht.

Om het moreel van de Brusselaars op te krikken en hen aan te moedigen om waakzaam te blijven, lanceert de GGC een dankcampagne voor alle burgers die elke dag een bijdrage leveren om de infectieketen van het virus te doorbreken. Van verplegend personeel tot horecapersoneel, inclusief winkeliers, politie, buurtambtenaren, gemeenten, werkgevers, studenten, senioren, gezinnen, callcentermedewerkers… We beschikken allemaal over de mogelijkheid om het verschil te maken en terrein te winnen in de strijd tegen het virus, hetgeen zich vertaalt in de slogan van de campagne:

 “jij bent een deel van de oplossing”.

De toon van de campagne zal resoluut positief en inclusief zijn. Hiermee beoogt men een ander referentiekader te creëren dat iedereen terug hoop verschaft en een vooruitzicht biedt op een meer duurzame levensstijl waarbij men het virus onder controle heeft.  

Om die reden wordt iedereen bedankt die maskers draagt in gesloten ruimtes, iedereen die de sociale afstand respecteert in winkels, iedereen die naar school of naar het werk gaat en uiteraard  ook de journalisten die ons tijdens de pandemie blijven informeren.
Bij de GGC zijn we ervan overtuigd dat we het coronavirus kunnen overwinnen door persoonlijk engagement en collectief doorzettingsvermogen.

Dank u wel!

Met Coronalert bescherm je jezelf en de anderen

Woensdag 30 september is de app Coronalert gelanceerd. Coronalert is een gratis app die helpt om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Hoe? Deze app detecteert of u in nauw contact bent geweest met iemand die positief heeft getest op het coronavirus, terwijl uw privacy als gebruiker wordt beschermd.

De app kan:

– je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar en wanneer.

– je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.

– andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.

Download de app vandaag nog. Coronalert maakt een snellere contactopvolging mogelijk. En snelheid is belangrijk, om jezelf en je dierbaren te beschermen.

Voor meer informatie : klik hier.

Link: https://coronalert.be/nl/

Interactieve kaart met alle testcentra en hun toegangsvoorwaarden

Om het hoofd te bieden aan de sterke vraag naar screeningtesten voor het coronavirus stelt de GGC op haar website een interactieve kaart voor met alle testcentra van de hoofdstad en de voorwaarden om zich te laten testen.

Met de heropflakkering van de epidemie, het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers uit “rode” zones of landen nam de vraag naar screeningtesten in Brussel sterk toe net als in heel het land. Om gemakkelijker een screeningcentrum te vinden is een interactieve kaart vanaf nu beschikbaar.

Deze kaart wordt dagelijks geüpdatet, is gebruiksvriendelijk en toont alle screeningcentra op het Brusselse grondgebied en beschrijft uitvoering de testvoorwaarden ervan: met of zonder voorschrift, met of zonder afspraak en openingsuren. De kaart deelt de testcentra in volgens het profiel van de personen die moeten worden getest.

Verhoging van de screeningscapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De voorbije dagen stond de testcapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder spanning, met name vanwege het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers. Daarom heeft minister van Gezondheid Alain Maron gevraagd het aanbod aan te passen aan de behoeften, met als doel te zorgen voor een voldoende aanbod in de buurt voor alle personen die een test nodig hebben en om ziekenhuizen en huisartsen te ontlasten van patiënten met een laag risico, in het bijzonder toeristen die naar het buitenland willen vertrekken.

De totale wekelijkse testcapaciteit van het Gewest, berekend in aantal openingsuren, wordt verhoogd van 255 uur tot 430 uur. Dit is een stijging van 69%. Speciale aandacht wordt besteed aan de weekenden. Deze verhoging geldt vanaf vrijdag 31 juli om 14 uur (CHU Saint-Pierre) en dit weekend (Synlab). Andere openingen en uitbreidingen van de openingstijden worden nog besproken.

De administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Federatie van de Brusselse Huisartsenverenigingen (FBHAV), die deze capaciteitsverhoging mogelijk hebben gemaakt, volgen de evolutie van de situatie van uur tot uur.

Vanwege de heropflakkering van het virus, naast de noodzakelijke naleving van de instructies van de Nationale Veiligheidsraad door iedereen (bubbel van 5 personen, fysieke afstand, handhygiëne en het dragen van maskers), dringt minister Maron erop aan dat:

 • iedereen die symptomen vertoont, zichzelf onmiddellijk in quarantaine plaatst en zijn of haar huisarts belt;
 • iedereen die een positieve COVID-19-test heeft afgelegd, de oproep van het callcenter beantwoordt (02 214 19 19) en onmiddellijk in quarantaine gaat.

De naleving van de quarantaine is van fundamenteel belang om de verspreiding van de epidemie te controleren en in te perken.We zijn allemaal verantwoordelijk voor het niet besmetten van anderen“, besluit Alain Maron.

De lijsten van de screeningcentra in Brussel zijn beschikbaar op deze kaart.

Aanvullende maatregelen ter bestrijding van de heropleving van het coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de gewestelijke Ministers-Presidenten is, mandaag 27 juli, bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd. Op basis van de nieuwe gezondheidsinformatie werd afgelopen weekend een nieuw rapport gevraagd aan Celeval. Op basis van dit rapport werd beslist om de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.
Meer info op info-coronavirus.be

Brusselse maatregelen in geval van een nieuwe golf

Contactonderzoek, clustermanagement, testfaciliteiten, plan voor rusthuizen, enzovoort. Er is een reeks procedures ingevoerd om elke eventuele nieuwe opflakkering van het virus in Brussel zo goed mogelijk te voorkomen en te beheren.

🗂 Een eventuele tweede golf in Brussel voorkomen en aanpakken
📑 Instructies voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
✈️ Vertrek op reis: PCR-test

Vertrek je naar het buitenland?

Kijk voor je vertrekt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om te weten welke regels gelden op jouw bestemming voor Belgische reizigers (beperkingen en aanbevelingen). Je vindt er ook informatie over de zones waarvoor het verplicht is om, wanneer je terug thuiskomt, je te laten testen en in quarantaine te gaan.

Neem regelmatig een kijkje op die website tijdens je verblijf in het buitenland, want de informatie over de verschillende landen wordt regelmatig aangepast naargelang de evolutie van de pandemie.

Wat moet ik doen als ik terugkeer uit vakantie in een Europees land?
Advies en aanbevelingen : https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Waar kan ik mij laten testen voor ik naar het buitenland vertrek ?
U kan de lijst van de laboratoria in Brussel op de GGC-website vinden.