Inhoudstabel

Algemene informatie

1. Wat is een Covid Safe Ticket (CST) ?

Het CST is een variant van het Europees Covid-certificaat voor reizen naar het buitenland. Datzelfde certificaat geldt nu dus ook om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een Covid Safe Ticket kan je, net als het Europees Covid-certificaat, op drie manieren verkrijgen. Lees voor meer info de vraag “Hoe krijg ik een CST?“.

De eenvoudigste manier is via de app ‘covidsafe.be’, waarmee je je CST kan krijgen als je toegang wil tot een plaats of wil deelnemen aan een evenement waarvoor je een CST moet hebben.

De certificaten kunnen dus worden gedownload in die CovidSafe.be-app, of het vaccinatiecertificaat kan per post worden verstuurd als je het callcenter belt op 02/214.19.19.

2. Wat is het doel van het CST?

Het Covid Safe Ticket is een instrument om gezondheidsrisico’s te beheren, als aanvulling op vaccinatie. Het heeft tot doel de gezondheid van de bevolking te beschermen in situaties waar er nauwe fysieke contacten zijn, en zorgt ervoor dat er meer mensen op dezelfde plaats kunnen samenkomen, met minder beperkingen omwille van andere beschermingsmaatregelen. Met deze maatregel willen we voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt en aldus vermijden dat er restrictievere maatregelen moeten worden genomen die een inbreuk vormen op de vrijheden van de burgers en schadelijk zijn voor de economie. Met het CST willen we namelijk ook sluitingen vermijden en/of het mogelijk maken bepaalde diensten en vrijetijdsvoorzieningen te heropenen en de veiligheid garanderen voor gebruikers en uitbaters. Het behoud van het economische en sociale leven is van essentieel belang voor ons gewest en onze burgers.

3. Hoe kan ik een CST krijgen?

Je kan een CST krijgen als je één van de volgende drie documenten hebt:

 • een vaccinatiecertificaat waaruit blijkt dat je volledig bent ingeënt met een door de Europese Unie erkend vaccin. Een vaccinatiecertificaat is pas geldig vanaf de 14de dag na de laatste injectie;
 •  een testcertificaat als bewijs van een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur) of een antigeentest (sneltest, niet ouder dan 24 uur). Antigeentests moeten worden uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon. Evenementen kunnen deze tests aan de ingang aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht;
 •  een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.

De certificaten kunnen dus worden gedownload in die CovidSafe.be-app, of het vaccinatiecertificaat kan per post worden verstuurd als je het callcenter belt op 02/214.19.19.

Meer informatie over de Covid-certificaten vind je op de site.

4. Welke vaccins worden aanvaard in het kader van het CST?

De Europese Commissie keurde volgende vaccins goed om een vaccinatiecertificaat te bekomen:
 • Het Pfizer-BioNTech vaccin
 • Het Moderna vaccin
 • Het AstraZeneca vaccin
 • Het Johnson & Johnson vaccin
 • Het Covishield vaccins is eveneens goedgekeurd om een geldig vaccinatiecertificaat te bekomen

5. Heft de toepassing van het CST de mondmaskerplicht of het respect van de veiligheidsmaatregelen op?

In rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen zijn de veiligheidsmaatregelen nog steeds van kracht.

Dit is ook zo voor alle personen die geen bezoeker zijn, met inbegrip van het personeel van de betrokken sectoren, zelfs voor degenen die in het bezit zijn van een CST. Buiten de beroepscontext (b.v. een ober die na zijn dienst in de zaal een drankje komt drinken) geldt de toepassing van het CST ook voor deze personen.

Binnen de betrokken sectoren blijven de maatregelen overigens ook gelden voor jongeren van 12 tot 16 jaar, die vrijgesteld zijn van het CST. Voor massa-evenementen en residentiële instellingen voor kwetsbare personen geldt het CST echter vanaf de leeftijd van 12 jaar.

6. Waarom wordt het gebruik van het CST uitgebreid?

Het samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de gefedereerde entiteiten om het Covid Safe Ticket (CST) te creëren, dateert van 14 juli 2021. Aanvankelijk werd het CST ingevoerd om massa-evenementen (vanaf 1.500 personen buiten) op een veilige manier te kunnen organiseren.

Vanaf 15 oktober 20201 wordt de toepassing van het CST uitgebreid tot andere sectoren met een andere norm (beperkt aantal personen). Voor meer informatie, zie de vraag “In welke sectoren en op welke plaatsen is het CST verplicht?”

7. In welke sectoren en op welke plaatsen is het CST verplicht?

Met ingang van 15 oktober 2021 moet het CST in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de volgende sectoren worden gebruikt:

A. Op massa-evenementen:

Van zodra er 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn binnen of 200 personen buiten.

B. In specifieke sectoren:

1) De horeca: Het CST is verplicht voor klanten die binnen zitten in restaurants en cafés, maar niet voor klanten die op het terras zitten. Afhaalrestaurants en sociale restaurants vallen niet onder de CST-regeling. Hotels vallen er ook niet onder, behalve voor de toegang tot hun restaurant of hun congres- of beursruimte.

2) Dancings & discotheken

3) Sport- en fitnessclubs: het CST is verplicht voor alle binnensporten, en voor buitensporten met 200 personen of meer.

4) Handelsbeurzen en congressen (vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten)

5) Zaken die tot de culturele, recreatie- of feestsector behoren (vanaf 50 personen)

6) Residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen: ziekenhuizen en voorzieningen voor de opvang of huisvesting van bejaarde personen.

Indien het aantal personen onder de hierboven vermelde normen (beperkt aantal personen) ligt, kan de organisator van het evenement ervoor kiezen het CST in te voeren, maar dit is niet verplicht.

8. In welke sectoren en op welke plaatsen mag geen CST gevraagd worden?

 • De private thuissfeer 
 •  Het openbaar vervoer
 • Overheidsdiensten
 • Educatieve activiteiten
 • Winkels en winkelcentra
 •  De werkplek

9. Geldt het CST ook voor privé-feesten?

 • Op privé-eigendom (huis, appartement, tuin, terras, …): het CST is niet van toepassing ongeacht het aantal aanwezigen 
 • Op een geprivatiseerde locatie (restaurant, feestzaal, …): het CST is verplicht vanaf 50 aanwezigen binnen of 200 aanwezigen buiten. Onder deze normen is het gebruik van het CST niet verplicht. De organisator heeft de keuze om dit al dan niet toe te passen.

10. Is het CST ook van toepassing op gebedsplekken?

Neen, het CST wordt niet toegepast op gebedsplekken. De mondmaskerplicht blijft wel gelden.

11. Is het CST van toepassing bij huwelijksvieringen op het gemeentehuis?

Neen, het CST is niet van toepassing bij burgerlijke huwelijksvieringen in het gemeentehuis. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht. Het CST wordt nooit toegepast binnen publieke overheidsdiensten in ruime zin.

12. Voor wie wordt het CST verplicht?

In alle sectoren en op alle evenementen waar het CST moet worden gebruikt, is het CST verplicht vanaf 16 jaar, behalve als de deelnemers deel uitmaken van een schoolgroep.

Opgelet! Op massa-evenementen en in residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen wordt een CST gevraagd vanaf 12 jaar.

Het gebruik van het CST geldt enkel voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen en niet voor personen die een werkrelatie hebben met de manager van de zaak of het evenement.

Eveneens uitgesloten zijn: raadplegingen in het ziekenhuis en eventuele begeleiders van personen die niet alleen naar hun consultatie kunnen komen.
Personen die niet onderworpen zijn aan het CST (zie hierboven) moeten een mondmasker dragen (vanaf 12 jaar) in de betrokken sectoren en evenementen.

13. Hoe lang zal het CST worden toegepast?

Het CST wordt voor 3 maanden ingevoerd, tot 15 januari 2022 (uitgezonderd massa-evenementen en dancings en discotheken, waar het CST al sinds 1 oktober verplicht is). Het wordt elke maand opnieuw geëvalueerd in het licht van de epidemiologische situatie. Het CST kan verlengd worden als de epidemiologische situatie dat vereist.

14. Wie heeft het recht om mijn CST te controleren?

De uitbater of de organisator van het evenement heeft het recht je CST te controleren. Zij zijn evenwel verplicht een lijst op te stellen van personen die bevoegd zijn om deze controle uit te voeren. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met je identiteitsgegevens. Het opslaan van gegevens is niet toegestaan.

15. Hoe wordt het CST gecontroleerd?

CovidScan is de officiële Belgische applicatie voor het scannen en valideren van het CST. Alle info over deze applicatie vind je op de website Covidscan.be.

Elke uitbater of organisator moet zorgen voor de nodige instrumenten voor de controle en moet een lijst opstellen met personen die gemachtigd zijn deze controle uit te voeren. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van bezoekers/klanten. Indien het CST niet in orde is of indien een bezoeker/klant weigert de identiteitscontrole te ondergaan, weigert de exploitant/organisator de toegang aan de betrokken personen. Hij of zij kan indien nodig de politie inschakelen.

16. Wat zijn de sancties bij niet-naleving?

Er zijn strafrechtelijke sancties voorzien:

 • voor bezoekers: 50 tot 500 € boete
 •  voor organisatoren: 50 tot 2500 € boete

Er zijn ook administratieve sancties voorzien voor organisatoren: de burgemeesters kunnen hun politiebevoegdheid gebruiken en bevelen dat een zaak voor maximaal 3 maanden wordt gesloten of dat het evenement onmiddellijk wordt stopgezet.

In geval van fraude door een bezoeker/klant is de uitbater/organisator uiteraard niet aansprakelijk, maar wordt enkel de fraudeur zelf aansprakelijk gesteld.

17. Wie controleert de controleurs?

De politie zal uitbaters/organisatoren controleren om na te gaan of zij de QR-code en de identiteit van hun bezoekers/klanten correct controleren.

18. Welke mogelijkheden hebben mensen zonder PC of smartphone om hun CST te verkrijgen?

In dat geval kan je het callcenter bellen op het nummer 02/214.19.19 en vragen dat je vaccinatiecertificaat je per post wordt toegestuurd.

19. Hoe kunnen personen die buiten de EU gevaccineerde werden het Belgisch Covid Safe Ticket verkrijgen?

Om het Belgisch CST te verkrijgen, moeten deze personen aan de volgende voorwaarden voldoen : 

 • woonachtig zijn buiten de EU en ouder zijn dan 11 jaar, 
 •  gevaccineerd zijn buiten de EU met een door België erkend vaccin (volledige vaccinatie sinds minstens 14 dagen en maximaal 1 jaar),
 • een paspoort en een officieel vaccinatiebewijs in het engels kunnen voorleggen, voorzien van een stempel van het land van afgifte,
 • contact opnemen met het call-center op het nummer +32 (0)2 / 214.19.19 om de aanvraagprocedure te vervolledigen.

Indien men aan deze voorwaarden voldoet, ontvangent men een CST dat één maand geldig is op Belgisch grondgebied. Let wel, dit document kan niet gebruikt worden om te reizen (ook niet naar België). Het certificaat is enkel beschikbaar via de CovidsafeBE app.

Ter herinnering: personen met een Belgisch INSZ-/BIS-nummer die in het buitenland gevaccineerd zijn en geen Europees of een door Europa erkend Vaccinatiecertificaat hebben, kunnen via hun Belgische huisarts een regularisatie van hun vaccinatie aanvragen (op voorwaarde dat hun vaccin in België erkend is). Hun zo verkregen inentingsbewijs is bijgevolg ook geldig als Covid Safe Ticket.

Let op!

 • Personen die in Europa gevaccineerd zijn of European die buiten de EU gevaccineerd zijn vallen niet onder deze procedure omdat zij een (geldig) vaccinatiebewijs kunnen bekomen van het land van vaccinatie of van hun thuisland.
 • Landen waarmee België of de EU overeenkomsten heeft gesloten over de certificaten, zijn eveneens niet onderhevig aan deze procedure omdat hun officiële certificaten geldig zijn in België. Dit is de huidige lijst van landen: IJsland, Liechtenstein, San Marino, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Schotland, Wales, Vaticaanstad, Albanië, Andorra, Faeröer, Israël, Monaco, Marokko, Noord-Macedonië, Panama, Turkije, Oekraïne. Let wel, de gevolgde vaccinatie-cyclus dient door België erkend te zijn.

Ziekenhuizen

1. Moet ik mijn CST in alle ziekenhuizen tonen?

Ja, alle ziekenhuizen in het Brussels Gewest vallen onder deze maatregel, of het nu gaat om een universitair, algemeen of gespecialiseerd ziekenhuis of een psychiatrische kliniek.

2. Moet ik een CST voorleggen om in het ziekenhuis verzorgd te kunnen worden of op consultatie te mogen komen?

Neen, enkel bezoekers van een in het ziekenhuis opgenomen patiënt moeten een CST tonen.

3. Wie moet een CST tonen?

Er wordt van elke bezoeker van een in het ziekenhuis opgenomen patiënt verwacht dat hij/zij een CST toont om toegang te krijgen tot het ziekenhuis.

4. In welke gevallen moet ik geen CST voorleggen om binnen te mogen in het ziekenhuis?

Iedereen die niet in het ziekenhuis werkt of geen zorg of diensten van het ziekenhuis nodig heeft, moet spontaan zijn/haar CST tonen.
Op deze regel gelden volgende uitzonderingen:

 • Bezoekers die op het moment van de controle jonger zijn dan 12 jaar
 •  Ouders van kinderen jonger dan 16 jaar
 • Bezoekers van bewoners die aan het einde van hun leven zijn aanbeland, palliatieve zorg krijgen of aan bepaalde aandoeningen lijden, na een beoordeling door de verantwoordelijke arts in het ziekenhuis
 • Mensen die een kwetsbare, fragiele of zieke persoon begeleiden terwijl die verzorgd wordt (bv. op de spoedafdeling)

5. Waarom is het CST verplicht om een patiënt in het ziekenhuis te bezoeken?

Het Covid Safe Ticket is een instrument om gezondheidsrisico’s te beheren, als aanvulling op vaccinatie en de hygiënemaatregelen (handen ontsmetten, mondmasker dragen, social distancing, …). Het heeft tot doel de opgenomen patiënten, die per definitie kwetsbaarder zijn, te beschermen.

In ziekenhuizen moet de verplichting voor bezoekers om een CST voor te leggen, de barrières helpen versterken die de mate waarin het virus in de instelling kan binnenkomen en circuleren, beperken.

6. Als ik een CST heb, moet ik dan niet langer een mondmasker dragen in het ziekenhuis?

In het ziekenhuis is de verplichting voor bezoekers om een CST voor te leggen NIET gekoppeld aan een versoepeling van geldende beschermingsmaatregelen.
Je moet je houden aan alle andere beschermende maatregelen die door het personeel worden gevraagd.

7. Moet ik alleen bij mijn eerste bezoek een CST voorleggen, of bij elk bezoek?

Ja, bij elk bezoek aan de patiënt.

8. Is het ziekenhuis verplicht om mij te controleren?

Instellingen zijn verplicht een controle in te stellen, bezoekers zijn verplicht hun CST en een identiteitsbewijs met foto te tonen, en mogen niet binnen zonder CST.

9. Zal de controleur alles weten over mijn gezondheidstoestand? Worden de gegevens opgeslagen?

Het opslaan van gegevens met betrekking tot het CST van bezoekers is niet toegestaan. De controleur kan alleen zien of je naar binnen mag of niet (een groen of rood scherm op zijn lezer). Hij weet niet of dat het resultaat is van vaccinatie, een Covid-test, …

10. Wat riskeer ik als ik een controle weiger of als ik naar binnen ga zonder controle?

Er zijn strafrechtelijke sancties voorzien: bezoekers die hun CST niet spontaan voorleggen of laten controleren aan de ingang en de instelling toch betreden, die de controle ontduiken/vervalsen of die toegang forceren zonder CST: een boete van 50 tot 500 €.

Als een bezoeker zich niet aan deze regels houdt, zal de directie dat melden bij de politie.

11. Komt er door het CST een einde aan andere beperkingen voor ziekenhuisbezoeken?

Nee. In het kader van een epidemie zoals Covid kunnen de hoofdartsen van de ziekenhuizen maatregelen nemen om bezoeken te beperken, en deze beperkingen worden niet opgeheven met de invoer van CST. Het CST is een bijkomende maatregel.

Rusthuizen - Rust- en verzorgingstehuizen

Ontdek in de FAQ alle info over de toepassing van het Covid Safe Ticket in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Economische activiteiten

Lees zeker de FAQ over de toepassing van het Covid Safe Ticket in de horeca, dancings & discotheken, sportclubs & fitnesszalen, cultuur, recreatie, beurzen, enz.