FAQ: Reizen

Verplaatsingen vanuit België naar het buitenland

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie. Alle informatie voor reizigers wordt gebundeld op de website van de FOD Buitenlandse zaken op een kaart aangevuld met reisadviezen per land: Diplomatie.belgium.be

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn homepage met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of een bepaalde zone mogelijk is. U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, met gedetailleerde informatie over elk land. Dit zijn de COVID-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid: Selecteer en klik op een land of regio. De bijhorende maatregelen verschijnen. Klik dan op de landsnaam voor het uitgebreide reisadvies. Raadpleeg deze adviezen voor én tijdens uw reis.

De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: Diplomatie.belgium.be op reis in het buitenland/reisadviezen.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19 haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Verplaatsingen vanuit het buitenland naar België

a. Beschik je over de Belgische nationaliteit of ben je onderdaan van de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of resident of ingezetene in België, de EU, het Schengengebied of een gezinslid van de hiervoor genoemde personen?

Je mag altijd naar België reizen of terugkeren, ongeacht het land van vertrek.

Opgelet:  Brexit en COVID-19:

Vanaf 1 januari is het VK onderworpen aan de aanbeveling van de Raad inzake externe reisbeperkingen, een systeem dat alleen niet-essentiële EU-reizen vanuit een handvol niet-EU-landen toestaat. De landen die momenteel op de vrijgestelde lijst staan hebben doorgaans een zeer laag aantal COVID-gevallen, wat niet het geval is in het VK. De niet-essentiële verplaatsingen vanuit het VK naar België verboden vanaf 01.01.21. Zie de vraag:
c. “Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU en het Schengengebied en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk? “

b. Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU en het Schengengebied en reis je vanuit landen die WEL vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?

Het is mogelijk om te reizen vanuit deze landen naar België. U kan de lijst raadplegen op: diplomatie.belgium.be De lijst wordt tweewekelijks herzien en zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

c. Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU en het Schengengebied en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk?

Zich verplaatsen vanuit deze landen naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden. U kan de lijst raadplegen op: diplomatie.belgium.be De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals deze gepubliceerd is op dofi.ibz.be

Deze specifieke voorwaarden komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden. 

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: dofi.ibz.be

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt gezien als een essentiële verplaatsing, maar is onderhevig aan enkele bijkomende voorwaarden: concreet moet je, voorafgaand aan de aanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of aan de datum voorzien voor de reis (niet-visumplichtige nationaliteiten):

 • Ofwel, 6 maanden samenwonen in België of ander land kunnen bewijzen;

 • Ofwel, bewijs van een relatie van ten minste 1 jaar aanleveren; waarbij zij elkaar ten minste 2 maal fysiek ontmoet hebben, voor ten minste 20 dagen. Indien een bezoek diende te worden uitgesteld door de COVID-maatregelen kan het bewijs van een gepland bezoek in rekening worden gebracht voor het tweede bezoek;

 • Ofwel, een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland dient aan de Belgische diplomatieke post een visum of een bewijs van essentiële verplaatsing (indien niet onderhevig aan visum verplichtingen) aan te vragen. De diplomatieke post zal, in de mate van het mogelijke, deze visa of bewijzen afleveren. Indien niet mogelijk zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.

Welke maatregelen zijn verbonden aan reizen?

Maatregelen wanneer je vanuit België naar het buitenland gaat

Er zijn geen maatregelen van kracht vanuit het Belgische perspectief voor vertrek naar het buitenland. Landen kunnen echter beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: diplomatie.belgium.be

Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?

 • U kunt vragen getest te worden in een laboratorium, maar niet in de test centra die samenwerken met het federaal platform (de regering vraagt om zoveel mogelijk deze preventieve tests te vermijden). De laboratoria hebben de mogelijkheid de analyse van de test te weigeren teneinde voorrang te verlenen aan de verplichte testen. Deze testen (op vrijwillige basis) zijn op uw eigen kosten.

 • U kunt vragen getest te worden op de luchthaven van Brussel door U in te schrijven op voorhand via www.brusselsairport.be en door te klikken op “Registreer hier voor een COVID-19 test zonder activatiecode”.

 Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist gelden andere maatregelen na terugkeer in België.

  • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen, of die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst. Bij terugkeer zal u verplicht in quarantaine moeten. Als bleek dat je verbleef in een rode zone bij terugkeer, krijg je na het invullen van het PLF een sms. Je moet dan in quarantaine en je moet je laten testen. Zie verder bij “Welke reizigers moeten in quarantaine gaan en moeten zich laten testen?”
 • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer dient u het PLF en de zelf-evaluatie in te vullen.

 • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer dient u het PLF en de zelfevaluatie in te vullen. Er dienen geen verdere maatregelen gevolgd te worden.

Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: diplomatie.belgium.be.

Opgelet: de kleur op de kaart is de kleur van het Belgische reisadvies naar dat land, pas na het klikken op de regio verschijnen de terugkeervoorwaarden van toepassing.

Sinds 1 oktober is de Coronalert-app beschikbaar. Meer informatie vindt u op:
coronalert.be

Negatieve Test niet-inwoners komende van een rode zone

Niet-inwoners vanaf de leeftijd van 12 jaar dienen over een negatief testresultaat te beschikken vanaf 25 december 2020, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen.

 • Uitzonderingen:

  • Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.

  • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken.

In het geval van een georganiseerde reis, is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren. 

Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

Let op: 

Het document moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.

Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft opgesteld:

 • Het resultaat van de test moet negatief zijn.

 • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig.

 • Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.

  • De snelle antigeen test moet hernomen zijn in de volgende lijst: Listes des tests antigéniques autorisés par les autorités françaises pour (…) – France in the United Kingdom – La France au Royaume-Uni (ambafrance.org)

 • De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV).

De volgende tests worden niet aanvaard:

 • RT-LAMP ;

 • Serologische tests.

Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd voordat de vervoerder het land van vertrek verlaat (wanneer de vervoerder niet de passagier is): als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

Voor personen die met eigen middelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)

Wanneer moet ik een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen?

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

 • Uitzondering: Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.

Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen. Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

Hoe moet ik het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen?

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier is hier beschikbaar: travel.info-coronavirus.be

 • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.

 • Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting om verplicht in te vullen. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen.

Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het Passagier Lokalisatie Formulier gebruikt worden. Het papieren PLF-document is hier beschikbaar: dofi.ibz.beDe reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

 • Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.

 • Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.

 • Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het binnen de 12 uur na aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passagier Lokalisatie Formulier.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via travel.info-coronavirus.be met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Welke reizigers moeten in quarantaine gaan en moeten zich laten testen?

1. Quarantaine

Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.Hoe moet ik het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen?Deze maatregel geldt voorlopig tot 15 januari, tenzij anders gespecifieerd. Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

 • Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever of zelfstandige. (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020);

 • Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);

 • Voor inwoners/reizigers die om professionele redenen in het buitenland verbleven is onder bepaalde voorwaarden een afwijking op de quarantaineregel mogelijk.

Op het Overlegcomité van 30 december 2020 werd beslist om vanaf 4 januari 2021 in de score van de zelfevaluatietool een onderscheid te maken tussen:

 • buitenlandse reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren om professionele redenen die door de Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of door een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied geattesteerd zijn;

 • niet-professionele reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) wordt bij de zelf-evaluatie op het PLF-formulier een aangepaste score toegepast. Op basis daarvan wordt beslist of de verplichte quarantaine gerespecteerd moet worden. Opgelet: alle andere verplichtingen (e.g. verplichte test voor niet-inwoners uit een rode zone van maximum 72u oud en test op dag 7; voor niet-inwoners die terugkeren uit een rode zone: test op dag 1 en 7) blijven van kracht.

Het systeem voor professionele reizen is operationeel sinds 4 januari en gebeurt in 3 stappen:

 • Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier. Dit moet door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied online ingevuld worden VÓÓR HET VERTREK van de betrokken medewerker.

 • Het ingevulde BTA-formulier genereert vervolgens een certificaatnummer. De reiziger moet dat nummer in het Passenger Locator Form (PLF) ingeven om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden.

 • Het PLF wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van de quarantaine:

  • score PLF lager dan 250: geen quarantaine en geen test;

  • score PLF groter dan of gelijk aan 250: verplichte quarantaine en test)

Voor meer informatie over het BTA-formulier in het kader van professionele reizen kan u terecht op bta.belgium.be

Indien iemand om professionele redenen reist, maar niet beschikt over een geldig certificaatnummer volgens bovenstaande procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet geactiveerd worden en valt dit onder de regeling van niet-professionele reizen, met hoe dan ook een verplichte quarantaine.

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.Dit impliceert voor de burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland een quarantaine doorlopen van minstens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7 welteverstaan).

Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.

 • Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij/zij wel in quarantaine te blijven.

 • Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.

 • Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de noodzakelijke activiteit of essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht.

2. Test

Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Niet-inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

 • Uitzondering: Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen zij een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

 • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.

 • Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in quarantaine blijven.

 • Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen vanaf de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.
Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.

 • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).

 • Bezoek van externen is niet toegestaan.

 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.

 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.

 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.

 • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

 • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:

  • Dringende medische zorgen;

  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;

  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.
De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 • niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en

 • minstens 3 koortsvrije dagen en

 • een verbetering van de ademhalingssymptomen.

 • Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

  • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen

  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen

  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen

  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.