Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Het Ministerieel Besluit van 24/12/2020 en het Overlegcomité van 30 december 2020 bevatten wijzigingen in verhouding tot de Ministeriële Besluiten van 28/11 en 28/10 met betrekking tot de sanitaire maatregelen tegen het coronavirus. Hierbij de maatregelen die momenteel van kracht zijn

 • MET BETREKKING TOT ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDEN 

De niet-essentiële ondernemingen en verenigingen die goederen en diensten aanbieden aan consumenten of m.a.w. WINKELS mogen openen met ingang van 1 december 2020, tenzij de burgemeester een latere datum vaststelt.

Er gelden strikte voorwaarden

 • strikte opvolging van de zes gouden regels : “was je handen, hou een afstand van 1,5m, beperk nauwe contacten, doe je activiteiten liefst buiten, denk aan de kwetsbare mensen, volg de regels over samenscholingen”.

De sectoren dienen hiervoor engagementen te nemen en voorstellen te doen, opdat dit zowel voor personeel als voor klanten kan gegarandeerd worden;

 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 

 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden; 

 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren; 

 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting; 

 • de onderneming informeert alle bezoekers (o.a. klanten, personeelsleden, leveranciers,…) duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen; 

 • de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten; 

 • het personeel krijgt een passende opleiding; 

 • het dragen van het mondmasker is verplicht; 

 • winkelen gebeurt individueel. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, kunnen begeleid worden door 1 volwassene; 

 • een winkelbezoek duurt maximaal 30 minuten. Indien een winkel uitsluitend op afspraak werkt, kan het bezoek langer duren; 

  • slechts één klant is geautoriseerd per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte;

  • winkels van minder dan 20 m² verwelkomen maximaal 2 klanten tegelijk, op voorwaarde dat de regels van sociale afstand worden gerespecteerd;

  • warenhuizen en winkelcentra van meer dan 400 m² moeten verplicht zorgen voor toegangscontrole.

  • de winkel is ook verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten de winkel

Er moet toezicht georganiseerd worden op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de regels van ‘social distancing’ gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden ;

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de ondernemingen van goederen en diensten die in het huidig Ministerieel Besluit niet gesloten zijn. 

De markten en supermarkten kunnen niet-essentiële goederen aanbieden. 

De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, en met inachtneming van de de regels van de ‘social distancing’, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 

Voor de ondernemingen die diensten B2C aanbieden gelden volgende beperkingen:

 • contactberoepen blijven verboden, behalve indien ze opgenomen zijn in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”; 

 • dienstverlening aan huis blijft verboden, tenzij indien ze opgenomen is in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”;

Dienstverlening B2B blijft mogelijk met naleving van artikelen 2 en 5 van het Ministerieel Besluit. 

Dienstverlening buiten is mogelijk onder dezelfde strikte voorwaarden supra, met respect voor het samenscholingsverbod. 

De huidige maatregelen met betrekking tot de immobiliënsector blijven onveranderd (cf. FAQ quater van toepassing vanaf 17 november 2020, p. 12). 

Het huidige artikel 7bis van het Ministerieel Besluit (verbod op huis-aan-huis, leurdersactiviteiten en teambuildings) blijft onveranderd.

De musea en de zwembaden (met uitzondering van de subtropische zwembaden) mogen openen conform hun protocol. 

WAT BETREFT DE TIJDELIJKE TEWERKSTELLING VAN NIET-INGEZETEN WERKNEMERS IN BELGIË

In de bouw-, de land-, tuinbouw, schoonmaak- en de vleessector moet elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op werknemers of zelfstandigen die niet in België wonen, in het kader van de gezondheidscrisis die we meemaken, het volgende controleren vooraleer hij aan het werk gaat,

 • indien de werknemer of zelfstandige daartoe verplicht is, heeft deze het PLF-formulier (Passenger Locator Form) van de passagier ingevuld;

 • indien de werknemer of zelfstandige daartoe verplicht is, kan hij het bewijs leveren van een negatief testresultaat dat hij voorgelegd heeft aan een lucht- of zeevaartmaatschappij van een test die minder dan 72 uur voor aankomst op het Belgische grondgebied werd afgenomen.

Een werknemer of zelfstandige die niet in België woont, moet :

 • indien nodig, het PLF formulier invullen.

 • Indien vereist, het bewijs leveren van een negatief testresultaat uitgevoerd ten vroegste 72 uur voor aankomst op het Belgische grondgebied. Indien de werknemer niet door de lucht of over zee is gereisd, moet hij ten vroegste 72 uur voor het begin van zijn werk of activiteit in België het bewijs leveren van een negatief testresultaat. Deze test kan in het buitenland worden uitgevoerd alvorens in België aan te komen. Dit negatieve resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseurs, bedrijfsartsen en sociale inspecteurs van de Algemene Directie Controle op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 • Indien de werknemer na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone aankomt in België moet de werknemer in quarantaine. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine. Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020).

Indien het Passenger Locator Form (PLF) niet werd ingevuld, zorgt de werkgever of de gebruiker ervoor dat het uiterlijk wordt ingevuld wanneer de werknemer in België begint te werken.

Indien het bewijs van een negatieve test niet wordt geleverd, moet de werknemer of zelfstandige zichzelf in quarantaine plaatsen totdat een negatief resultaat kan worden meegedeeld.

Het is belangrijk op te merken dat de natuurlijke persoon met wie of voor wie het werk voor strikt particuliere doeleinden wordt uitgevoerd, niet gebonden is aan deze controleverplichting of aan een registratieplicht. Bijvoorbeeld een persoon die renovatiewerkzaamheden uitvoert in zijn persoonlijke woning en die gebruik maakt van de diensten van een zelfstandige of een bedrijf waarvan de werknemers niet in België wonen.

Behalve de hierboven beschreven situatie moet de werkgever een register bijhouden waarin de volgende gegevens moeten worden opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de werknemer of zelfstandige die in het buitenland woont of woont :

  • Achternaam en voornaam;

  • Geboortedatum

  • het identificatienummer zoals vermeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 betreffende de oprichting en de organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

  • de woonplaats van de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werk in België;

 • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;

 • in voorkomend geval, een vermelding van de personen met wie de werknemer of zelfstandige in België werkt;

 • bewijs van een negatieve Covid-19 test geleverd door de werknemer.

Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens niet kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden dan de controle op de verspreiding van het COVID-19 coronavirus, met inbegrip van het opsporen en opvolgen van clusters en gemeenschappen die zich op hetzelfde adres voordoen. Zij worden na 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van voltooiing van de betreffende werkzaamheden, vernietigd.

Het volgende wordt niet in een dergelijk register opgenomen:

 • grensarbeiders, zoal bedoeld in het ministerieel besluit, d.w.z. elke werknemer die een activiteit in loondienst in een lidstaat uitoefent en in een andere lidstaat woont, waarbij deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert;

 • een werknemer of zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft en die niet langer dan 48 uur in België verblijft.

Speciale aandacht is nodig voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk:

Vanaf 23/12/2020 en tot en met 31/12/2020 zijn de volgende reizen toegestaan:

 • reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk door personen met de Belgische nationaliteit en personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben ;

 • de volgende reizen die strikt noodzakelijk zijn en die niet kunnen worden uitgesteld naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk door andere dan de onder 1° bedoelde personen, in voorkomend geval op vertoon van een door de werkgever afgeleverd certificaat :

  • zakenreizen van gezondheidswerkers, gezondheidsonderzoekers en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen;

  • zakenreizen door vervoerspersoneel;

  • de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen wier fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van die organisaties, militairen en wetshandhavers, personeel van de civiele bescherming, humanitaire hulpverleners tijdens de uitoefening van hun taken;

  • professionele verplaatsingen van journalisten;

  • reizen om de volgende dwingende gezinsredenen:

   • reizen die gerechtvaardigd zijn omwille van gezinshereniging;

   • bezoeken aan een inwonende echtgenoot of wettelijke partner, om beroepsmatige of persoonlijke redenen, echtgenoten of partners die gescheiden wonen;

   • reizen in het kader van co-ouderschap;

   • reizen in verband met begrafenissen of crematies in het geval van verwantschap in de eerste en tweede graad;

 • Reizen in transit via België in het geval van luchtverkeer uit het Verenigd Koninkrijk, op voorwaarde dat de eindbestemming buiten de Europese Unie ligt.

Doorreizen in België van het Verenigd Koninkrijk naar het land van de nationaliteit of de hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat dit land binnen de Europese Unie of de Schengen-zone ligt, is toegestaan voor reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk komen vanaf 25/12/2020.

Zakenreizen van onderhoudspersoneel van windparken zijn niet onderhevig aan het reisverbod van het Verenigd Koninkrijk naar België.

Vanaf 25/12/2020 zullen de nieuwe regels betreffende het voorleggen van een negatief testresultaat voor niet-inwoners vanaf 12 jaar uit de rode zones die naar België reizen, in werking treden en zal er ook rekening mee moeten worden gehouden. Vanaf 01/01/2021 worden alleen nog essentiële reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk toegestaan, zoals beschreven onder c).

MET BETREKKING TOT SAMENSCHOLINGEN 
Gegeven het huidig waarschuwingsniveau 4 wijzigt de huidige regeling met betrekking tot de samenscholingen niet.

Uitzondering : 

 • indoor : alleenstaanden kunnen de beide contacten tegelijkertijd ontmoeten teneinde tegemoet te komen aan hun psycho-sociaal welzijn, enkel op 24/12 of 25/12.

Er geldt een algemeen vuurwerkverbod en een verbod op de verkoop van vuurwerk.

Wat houdt dit precies in voor Kerstmis en Nieuwjaar? 

Kerstmis en Nieuwjaar zullen we dus moeten vieren binnen ons eigen gezin + 1 knuffelcontact. 
Alleenstaanden mogen uitzonderlijk wel 2 mensen (knuffelcontact + extra persoon) uitnodigen maar dit enkel op 24 en 25 december. De avondklok blijft gelden op Kerstmis en Nieuwjaar.
 
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van 4 gelden voor niet gezinsleden. Als je gezin uit meer dan 4 gezinsleden bestaat mag je wel als gezin samen buitenkomen. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend.

MET BETREKKING TOT REIZIGERS TERUGKEREND UIT EEN RODE ZONE 
Reizen wordt sterk afgeraden.

Naar aanleiding van het Overlegcomité van de federale regering van 30 december zijn vanaf 31 december de COVID-19 maatregelen voor reizigers verstrengd om de verspreiding van de nieuwe, meer besmettelijke variant van COVID-19 tegen te gaan.

 • Verplichte quarantaine na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone deze personen worden gezien als een hoog risicocontact

 • Verplichte PCR-test bij terugkeer uit een rode zone en dit zowel op dag 1 EN  dag 7 na terugreis.

 • Extra controles bij terugkeer uit het buitenland.

 • De periode van quarantaine voor hogerisicocontacten wordt vastgelegd op minimum 7 dagen. Deze periode van quarantaine gaat in vanaf het hoogrisicocontact tot de negatieve PCR-test. De PCR-test moet afgenomen worden op de 7e dag na het begin van de quarantaine.

Voor meer informatie over deze verscherpte en de eerder ingevoerde maatregelen voor reizigers: klik hier

Voor een verblijf van minder dan 48 uur in het buitenland en minder dan 48 uur in België is het verplicht om het PLF in te vullen wanneer u reist met een publieke of private luchtvaartmaatschappij, een publieke of private zeevaartmaatschappij of via binnenlandse zeevaart. Bij een verblijf van minder dan 48 uur zijn quarantaine en het resultaat van een negatieve test niet verplicht.

Op het Overlegcomité van 30 december 2020 werd beslist om vanaf 4 januari 2021 op het PLF-formulier een onderscheid te maken in de score van de zelfevaluatietool tussen:

 • buitenlandse reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren om professionele redenen die door de Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of door een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied geattesteerd zijn;

 • niet-professionele reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) wordt bij de zelf-evaluatie op het PLF-formulier een aangepaste score toegepast. Op basis daarvan wordt beslist of de verplichte quarantaine gerespecteerd moet worden.

Opgelet: alle andere verplichtingen (e.g. verplichte test voor niet-inwoners uit een rode zone van maximum 72u oud en test op dag 7; voor niet-inwoners die terugkeren uit een rode zone: test op dag 1 en 7) blijven van kracht.

Meer informatie hierover vindt u in onze FAQ – Reizen, of op bta.belgium.be