COVIDScanBe app is aangepast om privacy nog beter te beschermen

De COVID-certificaten en de Coronapas (CST) zijn belangrijke instrumenten om het maatschappelijk leven te ondersteunen. De certificaten bewijzen dat iemand gevaccineerd is, hersteld is van COVID-19 of negatief getest is.

Intussen gebruiken meer dan 6 miljoen Belgen de CovidSafeBE app, de veiligste oplossing om de certificaten te bewaren.

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat bij het scannen van de Coronapas nooit meer gegevens worden getoond dan nodig.

Om het vertrouwen in de Coronapas nog te verhogen, zijn enkele aanpassingen doorgevoerd aan de app voor het scannen van de COVID-certificaten en het visualiseren van de Coronapas.

  • om het veilig te houden voor iedereen: meer dan 90.000 vaccinatie -certificaten zijn de afgelopen 11 dagen geschorst, o.a. als een gevolg van een positieve test.
  • om de privacy te garanderen: de lijst met geschorste certificatennummers bevat bijkomende beveiligingen waardoor het door onbevoegden niet af te leiden is of een certificaat geschorst werd.
  • om misverstanden te  voorkomen: de app CovidScanBE kan niet langer worden gebruikt om het detail van een certificaat op te vragen; een specifieke app wordt uitgewerkt voor de diensten die dat wel moeten kunnen.

Deze wijzingen zijn reeds doorgevoerd in de iOS versie van de scan app. Zodra de nieuwe versie van de scan app door Google is opgenomen in de app store, zijn ze ook doorgevoerd in de Android versie.

Meer dan 90.000 vaccinatie certificaten werden de voorbije 11 dagen geschorst, o.a. omwille van een positieve test

Voor personen die gevaccineerd zijn en toch positief testen, is op vraag van de virologen voorzien dat een COVID-certificaat tijdelijk geschorst wordt. Die schorsing voorkomt dat de Coronapas (CST) van een besmet persoon die toch tracht deel te nemen aan evenementen of naar de bioscoop, café, restaurant of fitness gaat, groen scant bij het voorleggen van zijn vaccinatiecertificaat. Hierdoor wordt vermeden dat de positief geteste persoon andere deelnemers aan het evenement of andere bezoekers van de locatie zou besmetten. Wanneer de persoon hersteld is – dit is 11 dagen na de positieve test – wordt het certificaat terug geactiveerd en bruikbaar zoals voordien.

De huidige besmettingscijfers tonen dat deze controles nodig en noodzakelijk zijn om onveilige situaties te voorkomen. In totaal zijn de voorbije 11 dagen meer dan 90.000 vaccinatie-certificaten geschorst, o.a. omwille van een positieve test.

Beveiligde schorsingslijsten waarborgen de privacy

Unieke nummers van COVID-certificaten die geschorst zijn, worden in een schorsingslijst bijgehouden.  De lijst bestaat enkel uit unieke certificatennummers. Zo’n nummer is betekenisloos, erg lang en bevat geen enkele informatie over de houder van het certificaat.

Een schorsing kan gebeuren omdat een persoon de voorbije 11 dagen positief testte op COVID-19, op vraag van de burger (bv. bij verlies of diefstal van een certificaat), ambtshalve omdat een certificaat een fout bevat of bij vaststellen van fraude.  

Enkel het certificaatnummer wordt in de schorsingslijst opgenomen en de reden waarom een certificaatnummer geschorst is, valt niet te achterhalen.

De CovidScanBE app controleert deze lijst met ongeldige certificatennummers voortdurend zodat de Coronapas rood kleurt als één van de geschorste certificaten gescand wordt.

Voortdurend worden extra maatregelen genomen om een veilige werking te van de COVIDScanBe app te waarborgen in lijn met aanbevelingen van privacy- en beveiligingsexperten. Bijkomende beveiligingstechnieken zoals versterkte encryptie en hashing van de certificatennummers werden toegevoegd zodat niet te achterhalen is door onbevoegden of een certificaat op de lijst voorkomt.

COVIDScanBe voortaan voorbehouden om COVID Safe Ticket te visualiseren

Tot nog toe voorziet de COVIDScanBe app 2 scanningsmogelijkheden: één voor het visualiseren van de Coronapas (CST) en één voor het scannen van de certificaten als een persoon vanuit het buitenland naar België komt (modus ‘Inkomende reiziger’). In de nabije toekomst zal voor elke van deze 2 mogelijkheden een afzonderlijke app worden voorzien. Om alvast onmiddellijk te voorkomen dat een persoon die enkel de Coronapas mag visualiseren nog opzettelijk of per ongeluk de verkeerde scanningsmodus zou gebruiken en daardoor onrechtmatig de volledige inhoud van het certificaat zou kunnen zien, is reeds in de nieuwe release in de modus ‘Inkomende reiziger’ de mogelijkheid weggenomen om de details van het certificaat te bekijken.

Deze aanpassing komt tegemoet aan de bezorgdheid over het mogelijk misbruik van de app door onbevoegden die met de foute scan-modus onrechtmatig gegevens trachten in te zamelen.

In een volgende versie van CovidScanBE zal de modus “Inkomende reiziger” volledig verdwijnen uit  CovidScanBE en zal deze opgenomen worden in een nieuwe, afzonderlijke app. CovidScanBE zal dan enkel nog de groene of rode Coronapas en de naam en voornaam van de betrokkene kunnen tonen.

We wijzen er nogmaals op dat elke poging om onrechtmatig iemands gegevens van een certificaat te bekomen, een strafbaar feit en in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische regelgeving. Indien misbruik wordt vastgesteld, kan klacht worden ingediend te bij het parket en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

De overheid blijft burgers oproepen om zorg te dragen voor het certificaat. Laat je certificaat enkel scannen bij mensen die hiervoor de toelating hebben. In België mag alleen de CovidScanBE app hiervoor gebruikt worden

Ben je je certificaat verloren of heb je een vermoeden van fraude, dan kan je je certificaat laten blokkeren en een nieuw certificaat aanvragen. Hiervoor neem je contact op met de verschillende regionale contact centers.

Samenwerking van overheden

De COVID-certificaten, de CovidSafeBE app en de CovidScanBE app zijn het resultaat van een nauwe samenwerking van de federale en regionale overheden van ons land, het eHealth-platform en Sciensano. Het agentschap Digitaal Vlaanderen staat in voor de bouw en het beheer van de oplossing.

Meer informatie: www.covidsafe.be en www.covidscan.be