Publicatie van het Koninklijk Besluit: Maatregelen van kracht vanaf 20/11/2021

Het koninklijk besluit met de coronamaatregelen – zoals beslist door het Overlegcomité van 17 november 2021 – is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden morgen,  zaterdag 20 november 2021, om 7 uur ’s ochtends in werking.

Mondmaskers

Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf tien jaar:

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • in de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve (met inbegrip van de fitnesscentra), recreatieve en evenementensector; 
 • in de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • op de plaatsen en in de inrichtingen waar professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor het personeel, en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten;
 • in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • voor de dienstverlener en de klant in de inrichtingen en op de plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten;
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, alsook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen;
 • tijdens private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen;
 • op alle plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het  samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket;
 • in discotheken en dancings, behalve wanneer de toegang wordt georganiseerd met gebruik van certificeerde negatieve zelftesten, en dit zodra het toepasselijke samenwerkingsakkoord dit toelaat.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens het sporten).

Het blijft sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven, en dit voortaan vanaf tien jaar.

Telethuiswerk

Telethuiswerk wordt verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Tot en met 12 december 2021 mag per persoon maximum één dag per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag maximum 20% van het personeel voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Vanaf 13 december 2021 mag per persoon maximum twee dagen per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag dan maximum 40% van het personeel voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Publieke evenementen

Publieke evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, zijn toegestaan tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (medewerkers en organisatoren niet meegeteld) indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket. Voor deze evenementen geldt dat wordt aanbevolen de social distancing na te leven; het dragen van het mondmasker is verplicht.  Het is niet langer mogelijk om mits het gebruik van het CERM/CIRM en mits specifieke horecaregels af te wijken van deze maximale aantallen.

Deze maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten kunnen voortaan enkel nog worden overschreden wanneer gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Ook in dit geval is het dragen van een mondmasker verplicht.

Organisatoren van publieke evenementen kunnen beslissen toepassing te maken van het Covid Safe Ticket, ook onder de drempels van 50 personen binnen en 100 personen buiten, mits de bezoekers daarvan voorafgaand worden geïnformeerd. Bovendien kunnen de deelstaten, gouverneurs en burgemeesters het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle publiek toegankelijke evenementen op hun grondgebied verplichten, of de minimumaantallen verlagen.

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten zijn toegestaan zonder mondmasker tot 50 personen binnen en 100 personen buiten.

Deze maximale aantallen mogen worden overschreden wanneer alle aanwezigen vanaf tien jaar een mondmasker dragen, de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket zodra dit het toelaat, en de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert.

Alle maatregelen treden morgen, zaterdag 20 november 2021, om 7 uur ’s ochtends in werking en gelden, net zoals de reeds bestaande maatregelen die niet werden gewijzigd, tot en met 28 januari 2022. Weliswaar zullen de epidemiologische omstandigheden nauwgezet worden opgevolgd en zal het Overlegcomité begin januari een nieuwe evaluatie maken.