Afkondiging epidemische noodsituatie en nieuwe coronamaatregelen

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Uit recente analyses van de adviesorganen en na advies van de minister van Volksgezondheid blijkt dat op dit moment wordt voldaan aan alle criteria voor het bestaan van een epidemische noodsituatie in de zin van de wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, of pandemiewet. Bijgevolg dient de Federale Regering de epidemische noodsituatie af te kondigen, en wordt de pandemiewet geactiveerd. De Federale Regering keurde in dit verband, na overleg in het Overlegcomité, vandaag twee koninklijke besluiten goed. Het eerste besluit kondigt de noodsituatie af. Het tweede bevat de coronamaatregelen, zowel de bestaande als de maatregelen die werden beslist op het Overlegcomité van 26 oktober 2021. Deze besluiten, zoals toegevoegd in bijlage, worden morgen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treden onmiddellijk in werking.

“Toen we de pandemiewet publiceerden, waren de vooruitzichten hoopgevend. Het aantal besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames was stabiel en vormde geen bedreiging voor het gezondheidszorgsysteem. De vaccinatiecampagne liep als een trein. We hadden gehoopt dat deze positieve evolutie zich zou verderzetten, maar de realiteit is vandaag anders”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “De pandemiewet biedt een specifieke wettelijke basis voor het nemen van maatregelen die de impact van de pandemie op de volksgezondheid moeten beperken. Het is de eerste keer dat de pandemiewet wordt toegepast.”

Pandemiewet

De wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, of pandemiewet, werd op 20 augustus 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 4 oktober 2021. Aangezien alle criteria voor het bestaan van een epidemische noodsituatie, zoals voorzien in de pandemiewet, volgens de betrokken adviesorganen en de minister van Volksgezondheid op dit ogenblik zijn vervuld, kondigt de Federale Regering de epidemische noodsituatie af, waarmee de pandemiewet wordt geactiveerd.

Vandaag keurde de Federale Regering twee koninklijke besluiten goed. Morgen zullen ze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het eerste besluit kondigt de epidemische noodsituatie af voor een periode van drie maanden. Dit koninklijk besluit treedt onmiddellijk in werking bij publicatie, en dient binnen een termijn van vijftien dagen bij wet te worden bekrachtigd door de Kamer. Voor het verstrijken van deze periode van drie maanden zal de federale regering, op basis van wetenschappelijke adviezen, evalueren of een instandhouding van de epidemische noodsituatie zich aandient. In geval van een instandhouding zal ook desgevallend het nieuwe koninklijk besluit door de Kamer moeten worden bekrachtigd.

Het tweede koninklijk besluit bevat de maatregelen van bestuurlijke politie, zoals heden van toepassing, en zoals aangepast op het Overlegcomité van 26 oktober 2021. Ook dit koninklijk besluit treedt onmiddellijk in werking vanaf publicatie en zal eveneens gelden voor een periode van drie maanden.

De gezondheidssituatie zal zoals steeds permanent worden geëvalueerd, in functie waarvan nieuwe beslissingen kunnen worden genomen.

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt opgeheven.

Maatregelen

De epidemische situatie verslechtert en de snelle evolutie van het aantal besmettingen vertaalt zich in stijgende hospitalisatiecijfers, in alle provincies en leeftijdsgroepen. Daarom heeft het Overlegcomité op 26 oktober 2021 beslist de bestaande coronamaatregelen aan te houden en een aantal bijzondere maatregelen te nemen.

De maatregelen opgenomen in het koninklijk besluit treden morgen, vrijdag 29 oktober 2021, in werking. Alle maatregelen gelden tot en met 28 januari 2022. Weliswaar zullen de epidemiologische omstandigheden nauwgezet worden opgevolgd en zal het Overlegcomité half november een nieuwe evaluatie maken.

Telewerk

Telewerk wordt opnieuw sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Mondmaskers

Het dragen van het mondmasker is verplicht:

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen en diensten;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • in de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • in de publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen;
 • in de inrichtingen en plaatsen waar professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend en de fitnesscentra, voor wat betreft het personeel;
 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • voor de dienstverlener en de klant in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten;
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, wanneer 200 of meer personen binnen worden ontvangen en wanneer 400 of meer personen buiten worden ontvangen (zonder gebruik te maken van het Covid Safe Ticket);
 • in de besloten ruimten van horeca-inrichtingen, voor wat betreft de klanten op het terras wanneer ze deze besloten ruimte kortstondig betreden, voor zover de toegang tot het terras niet wordt geregeld met een Covid Safe Ticket.

Het mondmasker is niet verplicht:

 • in de gevallen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het gewijzigde samenwerkingsakkoord inzake het Covid Safe Ticket (behoudens voor het personeel voor de horeca en de fitness);
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die binnen worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 200 personen;
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 400 personen;
 • tijdens de private bijeenkomsten.

Het blijft sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven.

Covid Safe Ticket

De drempel om het Covid Safe Ticket te kunnen gebruiken bij evenementen wordt verlaagd van 500 naar 200 personen binnen en van 750 naar 400 personen buiten. Organisatoren van een publiek toegankelijk evenement met een kleiner publiek kunnen eveneens beslissen toepassing te maken van het Covid Safe Ticket, mits de bezoekers daarvan voorafgaand worden geïnformeerd. Bovendien kunnen de deelstaten, gouverneurs en burgemeesters het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle publiek toegankelijke evenementen op hun grondgebied verplichten, of de minimumaantallen verlagen. De overige regels voor massa-evenementen blijven onveranderd.

Voor de evenementen met een publiek vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten, waarbij geen toepassing wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket gelden evenwel nog steeds een aantal specifieke regels, met name voor wat betreft de horeca, de social distancing en het mondmasker.

Het Covid Safe Ticket blijft verplicht in discotheken en dancings.

De eventuele regels inzake het Covid Safe Ticket voor de overige sectoren (horeca, sport- en fitnesscentra, handelsbeurzen en congressen, culturele, feestelijke en recreatieve inrichtingen, residentiële opvang kwetsbare personen) worden voorzien door de verschillende regionale overheden en treden in werking op 1 november 2021 (behoudens in Brussel, waar dit al geldt).

Luchtkwaliteitsmeters

Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) was reeds verplicht in de besloten gemeenschappelijke ruimten van inrichtingen die behoren tot de sportieve sector, de evenementensector en in de horecasector. In de besloten ruimten van de infrastructuren waar massa-evenementen plaatsvinden, zijn luchtkwaliteitsmeters voortaan verplicht vanaf een publiek van 200 personen.

Indien de luchtkwaliteitsrichtnorm van 900 ppm wordt overschreden, dient de uitbater nog steeds te beschikken over een actieplan. Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, wordt aanbevolen om bovendien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie te voorzien.

Reizen

In het kader van reizen wordt, naast de PCR-test, eveneens een RAT-test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat aanvaard, voor zover deze door een professioneel werd uitgevoerd niet meer dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied.