stay safe

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen – zoals beslist door het Overlegcomité van 17 september 2021 – is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De meeste maatregelen treden in werking op 1 oktober 2021.

 Net als de bestaande maatregelen zijn ook de nieuwe maatregelen van toepassing tot en met 31 oktober 2021.

De lokale overheden behouden de mogelijkheid om strengere maatregelen te nemen wanneer de epidemiologische toestand op hun grondgebied dat zou vereisen.

Mondmaskers

 Vanaf 1 oktober 2021, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is het dragen van het mondmasker enkel nog verplicht:

  • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en van het georganiseerd collectief vervoer;
  • voor de dienstverlener en de klant in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten;
  • voor de medewerkers, de organisatoren en het publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen voor zover deze binnen worden georganiseerd, zonder toepassing van het Covid Safe Ticket en met een publiek van 500 of meer personen.

Voor zover de social distancing niet kan worden nageleefd, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen voor personen vanaf 13 jaar. Deze aanbeveling geldt evenwel niet voor de uitzonderingscategorieën, bijvoorbeeld personen die onder hetzelfde dak wonen en kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar onderling.

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings kunnen hun activiteiten hervatten op 1 oktober 2021. De toegang tot deze inrichtingen dient in alle gevallen te worden georganiseerd met gebruik van het Covid Safe Ticket.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

Het Overlegcomité besliste op 20 augustus 2021 dat evenementen met minder dan 500 personen binnen en met minder dan 750 personen buiten vanaf 1 oktober 2021 kunnen plaatsvinden zonder beperkingen inzake mondmaskers, social distancing en horeca.

Wanneer een hoger aantal personen wordt ontvangen, moeten de modaliteiten voorzien in het ministerieel besluit en de toepasselijke protocollen voor de horeca tijdens evenementen en voor de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector nog steeds worden nageleefd, en moet de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid worden verkregen na raadpleging van het CERM en desgevallend het CIRM.

Deze beslissingen werden bevestigd op het Overlegcomité van 17 september 2021.

Tot slot zullen de deelstaten en de lokale overheden vanaf 1 oktober 2021 de mogelijkheid hebben om het gebruik van het Covid Safe Ticket overeenkomstig het gewijzigd samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 te verplichten voor de toegang tot publiek toegankelijke evenementen. Ook zullen de deelstaten vanaf 1 oktober 2021 de mogelijkheid hebben om de organisatie van onder meer handelsbeurzen en congressen met gebruik van het Covid Safe Ticket toe te laten of te verplichten overeenkomstig het gewijzigd samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Massa-evenementen

Het Overlegcomité besliste op 20 augustus dat het voor de organisatoren van evenementen met een publiek van minstens 500 personen binnen en van minstens 750 personen buiten vanaf 1 oktober 2021 mogelijk wordt om gebruik te maken van het Covid Safe Ticket. Deze beslissing werd bevestigd op het Overlegcomité van 17 september 2021.

Het gewijzigd samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 biedt vanaf 1 oktober 2021 de mogelijkheid aan de deelstaten en de lokale overheden om onder bepaalde voorwaarden de minimumaantallen van deelnemers aan massa-evenementen waarbij het Covid Safe Ticket wordt gehanteerd, te verlagen.

Private bijeenkomsten

Het Overlegcomité besliste op 20 augustus dat op private bijeenkomsten vanaf 1 oktober 2021 maximum 500 personen binnen en 750 personen buiten aanwezig mogen zijn. Deze maximale aantallen kunnen evenwel worden overschreden op voorwaarde dat toepassing wordt gemaakt van de modaliteiten die gelden voor de grotere evenementen waarbij geen toepassing wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.

Deze beslissingen werden bevestigd op het Overlegcomité van 17 september 2021.

Luchtkwaliteit

In de eet- en drankgelegenheden van de horecasector (met inbegrip van de danscafés), de inrichtingen van de sportieve sector (met inbegrip van de fitnesscentra) en de inrichtingen van de evenementensector (met inbegrip van de discotheken en dancings) dient nog steeds een luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn. De meter dient duidelijk zichtbaar te zijn voor de bezoekers, tenzij er in een alternatief systeem wordt voorzien om de luchtkwaliteit te meten waarbij de resultaten van die meting publiek toegankelijk zijn en in realtime worden weergegeven.

De luchtkwaliteitsnorm voor de verschillende sectoren bedraagt nog steeds 900 ppm CO2. Wanneer deze waarde wordt overschreden, dient de uitbater te beschikken over een actieplan, opgesteld op basis van een risicoanalyse, om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Er wordt een transitieperiode van minstens drie maanden voorzien.

Reizen

Het Overlegcomité van 17 september 2021 heeft besloten om vanaf 1 oktober 2021 het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) alleen nog elektronisch aan te bieden (en de mogelijkheid om het PLF op papier in te vullen en op te sturen, op te heffen), weliswaar met de mogelijkheid om de ontvangen QR-code nadien te printen. Er zal worden voorzien in een aantal omkaderende maatregelen, zoals bijvoorbeeld ondersteuning van de reizigers door de vervoerder bij het invullen van het elektronische PLF en/of het afdrukken van de QR-code, alsook in een transitieperiode van 14 dagen.

Reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in de lijst van veilige landen, mogen enkel een niet-essentiële reis naar België maken indien zij in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat. Aangezien de vaccinatieleeftijd van land tot land verschilt, wordt voortaan ook uitdrukkelijk voorzien dat personen tot en met 17 jaar zonder vaccinatiecertificaat mee kunnen reizen met een begeleider die wel in het bezit is van een vaccinatiecertificaat. Deze minderjarigen dienen, vanaf de leeftijd van 12 jaar, wel nog steeds te beschikken over een test- of herstelcertificaat. Deze maatregel treedt in werking op het ogenblik van publicatie in het Belgisch Staatsblad.